Hoppa till innehåll
Media

De specificerade ändamålen för Veikkaus avkastning slopas i och med en ny finansieringsmodell

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2023 14.01
Pressmeddelande

Regeringen föreslog torsdagen den 2 mars att de ändringar i lotterilagen som följer av en ny finansieringsmodell ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 3 mars. Lagen träder i kraft vid ingången av 2024.

En ny finansieringsmodell för allmännyttig verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter kommer att införas vid ingången av 2024. Avsikten är att Veikkaus Ab:s avkastning i fortsättningen ska överföras till statsbudgeten utan de ändamål som för närvarande anges i lotterilagen. 

För närvarande används Veikkaus Ab:s avkastning för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete, hälsa och social välfärd samt hästuppfödning och hästsport. I den nya finansieringsmodellen slopas de specificerade ändamålen för avkastningen och fördelningen av avkastningen på dessa ändamål. De allmännyttiga verksamheter som för närvarande finansieras med Veikkaus Ab:s avkastning finansieras i fortsättningen med allmänna budgetmedel, inte med Veikkaus Ab:s avkastning. 

Från och med ingången av 2024 används Veikkaus Ab:s avkastning för utgifter enligt statsbudgeten som allmänna medel, utan bestämda ändamål. Bestämmelserna om de ändamål för vilka Veikkaus Ab:s avkastning ska användas, om upptagande av avkastningen i statsbudgeten och om redovisning av avkastningen har ändrats så att de överensstämmer med den nya finansieringsmodellen. 

Avsikten är att de lagändringar inom undervisnings- och kulturministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområden som den nya finansieringsmodellen förutsätter ska stadfästas samtidigt. Dessa ministerier beslutar även i fortsättningen om beviljandet av statsunderstöd och statsandelar inom ramen för de anslag som anges i statsbudgeten. 

Målet är att skapa klarhet i penningspelssystemet och stärka bekämpningen av de skadeverkningar som penningspel ger upphov till

Den nya finansieringsmodellen bedöms skapa klarhet i penningspelssystemet. Syftet med lagändringarna är också att stärka bekämpningen av de skadeverkningar som penningspel ger upphov till. Med tanke på bekämpningen av skadeverkningar har det nuvarande sambandet mellan avkastningen av penningspel och de verksamheter som finansieras med den ansetts problematiskt, eftersom det kan framhäva betydelsen av avkastningen av penningspel och därigenom orsaka motstridiga incitament inom penningspelssystemet. 

Ytterligare information:

Elina Rydman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 586, [email protected] 
Akseli Koskela, statssekreterare, tfn 050 418 2274, [email protected]