Hoppa till innehåll
Media

Förslag till nationellt genomförande av EU:s direktiv om finansiell information går vidare till riksdagen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 13.51 | Publicerad på svenska 7.10.2021 kl. 14.34
Pressmeddelande 124/2021

Det nationella genomförandet av EU:s direktiv om finansiell information framskrider. Statsrådet överlämnade den 7 oktober en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om centralen för utredning av penningtvätt.

– Direktivet om finansiell information hänför sig till det så kallade femte penningtvättsdirektivet som förutsätter att medlemsstaterna inför centraliserade bankkontoregister eller datasöksystem som gör det möjligt att i rätt tid identifiera innehavare av bank- och betalkonton och bankfack, säger ledande sakkunnig Elina Rantakokko

I Finland har detta krav genomförts genom bestämmelserna om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton. Systemet består av ett datasöksystem för bank- och betalkonton och ett register över bank- och betalkonton.

Myndigheter som avslöjar och utreder allvarliga brott får åtkomst till övervakningssystemet för bank- och betalkonton

Enligt direktivet om finansiell information ska EU-medlemsstaterna utse de myndigheter som ges befogenhet att få åtkomst till de centraliserade nationella bankkontoregister som medlemsstaterna inrättat och att göra sökningar i registren. Enligt direktivet kan åtkomst till bank- och betalkontoregister ges de myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra allvarliga brott.

I propositionen föreslås det att polisen, centralen för utredning av penningtvätt, Tullen och Gränsbevakningsväsendet utses till sådana behöriga myndigheter. Dessutom utvidgas uppgifterna för centralen för utredning av penningtvätt så att de också omfattar samarbetet med myndigheterna för att förhindra, avslöja och utreda sådana allvarliga brott som avses i direktivet om finansiell information.

Tullen ska bereda ett sammanställningsprogram för myndigheterna

I regeringspropositionen föreslås det att Tullen ska bygga ett sammanställningsprogram genom vilket uppgifterna i datasöksystemen och kontoregistret kan förmedlas till de behöriga myndigheterna. Programmet ska göra myndigheternas åtkomst till övervakningssystemet för bank- och betalkonton smidigare, eftersom myndigheterna i stället för flera gränssnitt kan skapa endast ett gränssnitt till sammanställningsprogrammet. Med ett informationssystems gränssnitt avses en definition enligt vilken olika program kan sända begäranden och utbyta data, dvs. diskutera sinsemellan.

Sammanställningsprogrammet motsvarar bättre än det nuvarande decentraliserade systemet kravet i det femte penningtvättsdirektivet i fråga om ett centraliserat datasöksystem som man omedelbart och direkt ska kunna göra sökningar i. Det decentraliserade övervakningssystem för bank- och betalkonton som infördes i samband med genomförandet av det femte penningtvättsdirektivet ser ut att användas i mindre utsträckning än avsikten var när övervakningssystemet planerades.

I propositionen föreslås att utöver de gällande användarrättigheterna enligt lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton ska Skatteförvaltningen, Tullen, Utsökningsverket, polisen och Gränsbevakningsväsendet, Försvarsmakten och Finansinspektionen ha åtkomst till övervakningssystemet för bank- och betalkonton.  I propositionen föreslås inga nya befogenheter för myndigheter, utan avsikten är att de myndigheter som redan för närvarande enligt gällande lagstiftning har tillgång till bank- och betalkontouppgifter ska kunna använda övervakningssystemet för bank- och betalkonton för att få sådana uppgifter.

I Finland har det femte penningtvättsdirektivet genomförts bland annat genom lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton, som trädde i kraft den 1 maj 2019. Dess bestämmelser om datasöksystemet för och registret över bank- och betalkonton har tillämpats sedan den 1 september 2020. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt med undantag av bestämmelsen om sammanställningsprogrammet, som avses träda i kraft den 1 september 2022.

Ytterligare information
Elina Rantakokko, ledande sakkunnig, tfn  0295 488 611, [email protected] (7.10 kl. 13.30–15)