Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministeriet bereder införandet av gränsförfarandet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2022 13.14
Pressmeddelande 45/2022

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt med uppgiften att utreda och bereda lagändringar som gör det möjligt att införa gränsförfarandet i Finland. Gränsförfarandet innebär att asylansökningar som sannolikt är ogrundade snabbt kan behandlas genast vid gränsen eller i dess närhet. På så sätt förhindrar man att sökande rör sig inom Finlands territorium eller vidare till andra EU-länder.

Trots gränsförfarandet ska ansökningarna prövas individuellt, grundligt och rättvist. I projektet utvärderas olika alternativ och deras konsekvenser för de grundläggande och mänskliga rättigheterna i förhållande till Finlands grundlag, nationell lagstiftning, EU-lagstiftning och internationella människorättsförpliktelser. Samtidigt utreds det hur den nya regleringen påverkar individens ställning och rättigheter.

Projektet har tillsatts för tiden 15.3.2022–31.3.2023. Inrikesministeriet bereder projektet i nära samarbete med justitieministeriet, Migrationsverket och Polisstyrelsen. Avsikten är att en regeringsproposition överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2022.

Gränsförfarandet stärker beredskapen för hybridpåverkan

En arbetsgrupp som leddes av inrikesministeriet utvärderade nyligen lagstiftningen inom inrikesförvaltningen och behoven att ändra den med tanke på beredskapen för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan. Bakgrunden till denna utredning som publicerades i februari var Belarus påverkansaktivitet mot Polen, Lettland och Litauen hösten 2021.

Finlands asyllagstiftning baserar sig i stor utsträckning på EU-lagstiftningen, som i Finland har genomförts rätt heltäckande också till de delar som är beroende av prövning. I utredningen presenteras dock vissa metoder enligt EU-lagstiftningen som sannolikt skulle medföra ytterligare nytta vid hanteringen av situationer med hybridpåverkan – bland annat gränsförfarandet.

Även Europeiska kommissionen har på grund av Belarus agerande lagt fram förslag där gränsförfarandet förs fram som ett sätt att hantera inte bara situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan, utan också migrationsströmmar som redan riktar sig till landet.

I inrikesministeriets utredning behandlades endast den lagstiftning som gäller under normala förhållanden, där det i första hand ska föreskrivas om befogenheterna vid störningar under normala förhållanden. Det är viktigt att utan dröjsmål närmare utreda de metoder som föreslås för att utveckla lagstiftningen.

Det finns olika sätt att hantera instrumentalisering av migranter

Instrumentalisering av migranter åtgärdas med flera olika operativa, rättsliga, diplomatiska och ekonomiska medel. Diplomati är den främsta lösningen på en främmande stats politiska påtryckning genom instrumentalisering av migranter. Det behövs dock också tydlig lagstiftning och tillräckliga befogenheter för myndigheterna att i störningssituationer agera på ett förebyggande och effektivt sätt.

Finland har redan nu på olika sätt förberett sig för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan. Internationella förpliktelser och människorättsförpliktelser hindrar inte Finland från att vidta effektiva åtgärder för att hantera situationen vid den yttre gränsen. Dessa åtgärder ska hindra människor från att okontrollerat komma in till landet till exempel genom att utnyttja en stor folkmassa eller styrka. Till exempel gränsövergångsställen kan stängas för viss tid eller tills vidare, om det är nödvändigt av säkerhets- eller folkhälsoskäl.

Ytterligare information:

Sanna Montin, specialsakkunnig, tfn 0295 488 314, [email protected] (gränsförfarandet)
Sanna Sutter, migrationsdirektör, tfn 0295 488 200, [email protected] (beredskap)