Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministrarna ska diskutera migrationen till EU

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2022 16.01
Pressmeddelande

EU:s inrikesministrar samlas till ett extra möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel fredagen den 25 november. Ministrarna ska diskutera migrationen till EU, akuta utmaningar i anslutning till migrationen och EU:s gemensamma färdplan. Inrikesminister Krista Mikkonen representerar Finland vid mötet.

– Hanteringen av migrationen medför stora utmaningar internationellt. EU-länderna och de som söker skydd har ett gemensamt intresse i att skapa ett system som bidrar till en trygg och kontrollerad migration. Vikten av att gå vidare med reformen av EU:s migrations- och asylpolitik accentueras i det rådande läget, säger inrikesminister Mikkonen.

Europeiska kommissionen presenterar vid fredagens möte sin nya handlingsplan i 20 punkter som gäller centrala Medelhavsrutten.

Migrationen ökar igen efter pandemiåren

Migrationen till EU ökar igen efter pandemiåren, och antalet människor som kommer till EU är som störst sedan 2016. Enligt Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex hade man fram till utgången av oktober 2022 upptäckt cirka 281 000 olagliga gränsövergångar eller försök till sådana vid EU:s yttre gränser. Mängden har ökat särskilt på rutterna över västra Balkan, östra Medelhavet och centrala Medelhavet.

Arbetet med EU:s migrations- och asylreform fortsätter

Migrations- och asylpolitiken ska vara övergripande och balanserad och basera sig på en aktuell lägesbild, en omfattande faktabaserad analys och prognostisering av den kommande utvecklingen. Information behövs om migrationsrutterna till unionen som helheter, om antalet asylsökande inom unionen och om olovlig sekundär förflyttning som sker mellan medlemsstaterna.

EU:s migrations- och asylreform framskred under Frankrikes ordförandeskap, och i juni nådde medlemsstaterna samförstånd om två förordningsförslag som ingår i reformpaketet. I juni undertecknade över 20 EU-länder (inklusive Finland) och Schengenassocieringsländer en politisk solidaritetsdeklaration till förmån för fem Medelhavsländer (Cypern, Grekland, Italien, Malta och Spanien).

Diskussionen om det solidariska ansvaret och balansen mellan ansvar och solidaritet fortsätter under Tjeckiens ordförandeskap. Avsikten är att framskrida stegvis och att i varje skede sträva efter att så väl som möjligt bemöta alla medlemsländers behov. Målet ska fortsättningsvis vara en övergripande reform som baserar sig på kommissionens lagstiftningsförslag och andra initiativ. Finland stöder ordförandeskapet i dess arbete för att främja reformen. Målet är att reformen ska godkännas före våren 2024, det vill säga under denna lagstiftningsperiod.

Viktigt att skapa partnerskap med ursprungs- och transitländerna

Det är viktigt att skapa jämlika och hållbara partnerskap med ursprungs- och transitländerna och genom dem främja EU:s mål exempelvis när det gäller att påverka de bakomliggande orsakerna till påtvingad migration och hantera migrationen. I sina partnerskap ska EU bidra till att också partnerländernas migrations- och asylpolitik respekterar det internationella rättsväsendet och de mänskliga rättigheterna.

Att utveckla lagliga kanaler och att göra dem tillgängliga även för personer som behöver internationellt skydd utgör en viktig del av EU:s övergripande och hållbara migrationspolitik. I synnerhet det förslag om ökad vidarebosättning som kommissionen förespråkar är viktigt när det gäller att hjälpa de mest utsatta flyktingarna.

Ytterligare information:
Minna Hulkkonen, överdirektör, tfn 0295 488 600, [email protected]
Tiina Kivinen, specialmedarbetare, tfn 050 566 1922, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen)