Hoppa till innehåll
Media

Kommissionen föreslår en mer omfattande användning av passagerarinformation vid kontrollen av de yttre gränserna och vid bekämpningen av brottslighet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2023 14.02
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen lade den 13 december 2022 fram två förordningsförslag vars syfte är att förbättra användningen av de reseuppgifter som man samlar in av flygpassagerare. De nya reglerna ska underlätta kontrollen av de yttre gränserna och effektivisera bekämpningen av allvarlig brottslighet och terrorism i EU. Statsrådet framförde sin ståndpunkt om förslaget i sin skrivelse till riksdagen den 9 februari.

Syftet med förordningsförslagen är att förbättra användningen av förhandsinformationen om passagerare (API-uppgifter, Advanced Passenger Information). 

API-uppgifterna kontrolleras i samband med incheckningen till flyget. De innehåller bland annat uppgifterna i personens resedokument. Målet är att insamlingen och överföringen av uppgifterna ska ske enhetligt med uppgifterna i passageraruppgiftssamlingen, det vill säga PNR-uppgifterna (Passenger Name Records). PNR-uppgifter är uppgifter som passageraren gett i samband med bokningen av flyget.

Förslaget gör det möjligt att använda API-uppgifter i brottsbekämpningssyfte i fråga om vissa utvalda flygförbindelser inom EU. För närvarande kan uppgifterna användas endast i fråga om flyg från och till länder utanför EU. Det ska vara möjligt att behandla olika reseuppgifter parallellt i brottsbekämpningssyfte.

Kommissionen föreslår att man övergår till att använda en centraliserad router på EU-nivå genom vilken uppgifterna tekniskt kan överföras till myndigheterna på ett säkrare och mer förutsägbart sätt. Syftet med förordningarna är dessutom att förbättra tillsynen över behandlingen av och dataskyddet för förhandsinformationen om passagerare.

Att samla in passagerarinformation inom flygtrafiken är ingen ny sak. Flygbolagen har redan nu skyldighet att samla in passageraruppgifter och sända dem till myndigheterna. Det nuvarande API-direktivet om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare vid trafik över de yttre gränserna ska upphävas när den föreslagna förordningen om gränskontroll träder i kraft. 

Det ska vara möjligt att parallellt behandla API- och PNR-uppgifter om passagerarna i brottsbekämpande syfte. PNR-direktivet om användning av passageraruppgiftssamlingar förblir i kraft. I den nya förordningen om brottsbekämpning fastställs bättre regler för insamling och överföring av reseuppgifter i brottsbekämpande syfte.

Statsrådet anser att det är viktigt med metoder som effektiviserar bekämpningen av brottslighet

Statsrådet anser att det är viktigt att man förbättrar den inre säkerheten i unionen genom att utveckla verktyg som kan användas för bekämpningen av brottslighet och terrorism. Statsrådet anser att syftena med förslagen kan understödas och att det är viktigt att på EU-nivå vidta åtgärder för att underlätta kontrollen av de yttre gränserna.

Statsrådet understöder förslaget att bestämmelserna om insamling och överföring av olika uppgifter ska harmoniseras och att passageraruppgifterna ska behandlas parallellt. Den parallella behandlingen av uppgifter ska precisera sållningen och därmed minska risken för att passagerare blir kontrollerade på basis av omdömesfaktorer.

I förmedlingen av passagerarinformation bör man i den mån det är möjligt utnyttja de fördelar som de övriga EU-datasystemen erbjuder. Statsrådet understöder förslaget om en ny teknisk router på EU-nivå. Kraven på de uppgifter som samlas in och överförs bör vara så enhetliga som möjligt internationellt sett.

I sin ståndpunkt poängterar statsrådet betydelsen av ett starkt dataskydd och det att reseuppgifterna används på ett sätt som respekterar de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Passagerarinformation utnyttjas vid bekämpning av allvarlig brottslighet och terrorism

Syftet med kommissionens förslag är att stärka EU:s inre säkerhet. Uppgifterna om flygpassagerare är ett viktigt verktyg för myndigheterna i bekämpningen av allvarlig brottslighet och terrorism.

Brottslingar utnyttjar ofta flygförbindelser, och brottsligheten är ofta gränsöverskridande. Största delen av den organiserade brottsligheten utnyttjar internationella resor. Förhandsinformationen om passagerare har bidragit till att förbättra kontrollerna vid de yttre gränserna och identifiera eventuella säkerhetsrisker.

Ytterligare information:

Emma Patovuori, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 303, [email protected]