Hoppa till innehåll
Media

Lagändringar som förbättrar ställningen för offer för människohandel skickades på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2022 13.55 | Publicerad på svenska 17.6.2022 kl. 16.35
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har sänt ett utkast till ändringar av mottagningslagen på remiss. Ändringarna syftar till att försvaga sambandet mellan hjälpen till offer för människohandel och straffprocessen. I enlighet med regeringsprogrammet vill man förbättra offrens ställning oavsett hur själva straffprocessen vid människohandel avancerar.

De föreslagna ändringarna främjar både offrets ställning och hela samhällets intresse. Samtidigt förtydligar de lagstiftningen. 

Att försvaga sambandet mellan hjälpen och straffprocessen främjar avslöjandet av människohandel och hänvisningen av offren till hjälpen. Detta bedöms ha konsekvenser i synnerhet för sådana utsatta offer som för närvarande inte vågar söka hjälp hos myndigheterna. Ändringen främjar också realiseringen av straffansvaret eftersom de som sökt hjälp har bättre förutsättningar att polisanmäla utnyttjande som de har upplevt. 

Enligt den gällande mottagningslagen är ett människohandelsoffers rätt att få fortsatt hjälp via hjälpsystemet i stor utsträckning bunden till straffprocessen och hur den avancerar. Av den anledningen kan rätten till hjälpinsatser upphöra till exempel när det inte fås fram tillräckliga bevis på att ett människohandelsbrott har begåtts. Det har bedömts att alla som behöver hjälp inte nödvändigtvis söker sig till hjälpsystemet på grund av kopplingen till straffprocessen.

Utgångspunkten är en bedömning av offrets individuella situation

I propositionsutkastet föreslås det att förfarandet för identifiering av offer för människohandel förenklas. Med identifiering av offer för människohandel enligt mottagningslagen ska avses enbart att offret upptas i hjälpsystemet för offer för människohandel, vilket har den största betydelsen med tanke på tillgodoseendet av offrets rättigheter. På så sätt blir bestämmelserna om identifiering tydligare och man kan bättre förutse identifieringens rättsverkningar med tanke på offren, myndigheterna och de instanser som hjälper offren. Förutsättningarna för upptagning i hjälpsystemet ändras inte. 

Rätten att få fortsatt hjälp via hjälpsystemet ska i första hand basera sig på en bedömning av offrets individuella situation och inte på de avgöranden som fattas i straffprocessen. Offret har alltså rätt att få hjälp oberoende av när straffprocessen inleds, hur den framskrider och vad dess slutresultat är. Vid bedömningen av offrets individuella situation fästs uppmärksamhet bland annat vid om han eller hon behöver stödåtgärder som ordnas via hjälpsystemet för att kunna återhämta sig från utnyttjande och för att undvika att på nytt bli offer.

Det föreslås att hjälpsystemets viktiga roll som expertmyndighet skrivs in i lagen

Det föreslås att det till uppgifterna för hjälpsystemet för offer för människohandel ska fogas uppgiften att vara nationell expertmyndighet i frågor som gäller fenomenet människohandel och arbetet mot det. Hjälpsystemet finns i anslutning till förläggningen i Joutseno. Förutom det praktiska hjälparbetet bedrivs redan nu ett betydande sakkunnigarbete inom ramen för systemet. Att föreskriva om uppgiften gör det möjligt att vidareutveckla verksamheten.

I mottagningslagen görs också andra ändringar som förtydligar tillämpningen av lagen och syftet med hjälpsystemet. Exempelvis klargörs mottagningslagens förhållande till tillämpningen av den allmänna lagstiftningen om social- och hälsovård.

Avsikten är att överlämna regeringspropositionen till riksdagen på hösten

Inrikesministeriet har berett lagändringarna i nära samarbete med hjälpsystemet för offer för människohandel och andra centrala berörda parter. Under beredningen ordnades en workshop om identifieringen av offer. Både myndigheter och organisationer deltog i workshoppen. Beredningen har stötts av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som tillsattes av social- och hälsovårdsministeriet 2020 för att bereda ändringar i lagstiftningen om hjälp till offer för människohandel.

Remissbehandlingen pågår till den 8 augusti. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2022.

Ytterligare information:

Roope Jokinen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 362, [email protected]
Berit Kiuru, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 283, [email protected]