Statsrådet och ministerierna Media

EU:s inrikesministrar behandlar framtida migrations- och asylpolitik samt framtida inre säkerhet vid mötet i Bryssel

EU2019FIInrikesministeriet 29.11.2019 13.43
Pressmeddelande 104/2019
Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Inrikesminister Maria Ohisalo kommer att delta i mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 2 december i Bryssel. Det är det sista mötet i ministerrådet för inrikes frågor under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Vid mötet kommer bland annat EU:s framtida migrations- och asylpolitik samt den framtida inre säkerheten att behandlas.

– Under Finlands EU-ordförandeskap har det förts omfattande och framtidsinriktade diskussioner om migration. Syftet med diskussionerna har framför allt varit att bygga upp förtroende mellan medlemsländerna och att ge den nya kommissionen vägledning. Det är klart att förväntningarna på den nya kommissionen är stora särskilt när det gäller migrations- och asylpolitiken, säger minister Ohisalo.

När det gäller migration har ordförandeskapet prioriterat bland annat en rättvis och övergripande behandling av alla migrationsrutter, diskussion om de grundläggande målen för det gemensamma asylsystemet, bättre utnyttjande av information vid beredningen av politik samt vikten av partnerskap med tredjeländer, särskilt med Afrika. Under det finländska ordförandeskapet har det dessutom för första gången inletts konkreta diskussioner om sambanden mellan migrationspolitiken och handelspolitiken.

Den inre säkerheten är inte bara en fråga för de brottsbekämpande myndigheterna

Även i diskussionen om EU:s framtida inre säkerhet har ett brett synsätt på säkerheten framhävts. Den inre säkerheten är inte bara en fråga för de brottsbekämpande myndigheterna, utan den behöver också stöd av andra myndigheter, organisationer och samhället i stort. Även i motverkandet av hybridhot framhävs ett övergripande tillvägagångssätt som under Finlands ordförandeskap på ett konkret sätt har förts framåt genom en scenariobaserad hybridövning som ordnades i flera arbetsgrupper och vid det informella mötet i ministerrådet i juli.

– När det gäller att upprätthålla och utveckla EU:s inre säkerhet har ett ökat myndighetssamarbete och informationsutbyte, informationssystemens interoperabilitet, utnyttjandet av ny teknik och det stöd som EU-byråerna erbjuder medlemsländerna en central roll, säger minister Ohisalo.

Finlands ordförandeskap ägde rum vid en utmanande tidpunkt med förändringar i centrala EU-institutioner. Eftersom det inte har funnits få mycket lagstiftning att främja, har det funnits möjlighet att fokusera på strategiska prioriteringar som är viktiga med tanke på EU:s framtid.

– De framtidsdiskussioner som nu har förts mellan medlemsländerna utgör en värdefull grund för både rådets och kommissionens arbete under den kommande lagstiftningsperioden, säger inrikesministern.

Mer information:

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 2216, [email protected]
Jarno Lappalainen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0400 536 973, [email protected]