Hoppa till innehåll
Media

Rapporten Turvassa 2021
Resultaten av enkäten om medborgarsäkerhet präglas av coronapandemin

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2021 10.03
Pressmeddelande 111/2021

Enligt rapporten ”Turvassa 2021. Medborgarsäkerhet i Finland” präglas resultaten av 2021 års enkät om medborgarsäkerhet av erfarenheterna av coronapandemin och pandemins konsekvenser för människors vardag. Människors otrygghetskänsla har ökat något, och förtroendet för framtiden har sviktat i någon mån.

Resultaten tyder på att distansarbetet och coronapandemin har påverkat oron hos människor. När det gäller respondenternas egen vardag var de mer oroade än tidigare över våld i nära relationer och olycksfall hemma eller på fritiden. 

Sannolikheten för olika samhälleliga hot ansågs också vara högre än tidigare. I synnerhet ansågs det vara mer sannolikt än tidigare att allvarliga epidemier och pandemier av smittsamma sjukdomar blir vanligare, att ekonomiska recessioner förlängs och att risken för omfattande våldsdåd som beror på extremtänkande, störningar till följd av omfattande invandring, problem orsakade av extrema väderfenomen samt spänningar mellan befolkningsgrupper ökar.

Enligt rapporten Turvassa 2021 verkar det dock fortfarande finnas en stark gemenskapsbaserad hjälpberedskap i samhället. Största delen av respondenterna (87 %) bedömde att de skulle få hjälp av närstående i en krissituation eller ekonomiskt bistånd om de behövde det. 

Förtroendet för de etablerade medierna har ökat

Enligt rapporten har finländarnas förtroende för de etablerade medierna ökat. Hälften av dem som svarade på enkäten 2021 litade på de etablerade medierna. Under tidigare år litade cirka 30 procent av respondenterna på de etablerade medierna. Orsaken till ökningen kan vara behovet av korrekt information på grund av coronapandemin i en ny och hotfull situation. Samtidigt berättade dock 21 procent av respondenterna att nyhetsrubrikerna väcker rädsla hos dem. Under tidigare år var motsvarande procent 15–16.

Enligt dem som svarade på enkäten har mängden vilseledande information i sociala medier ökat, även om respondenternas upplevelse om att sociala medier förmedlar mångsidig information inte har förändrats. 

Suomen Kyselytutkimus Oy svarade för insamlingen av materialet för undersökningen som inrikesministeriet nu för fjärde gången beställde av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Genom enkäten om medborgarsäkerhet utreds hur befolkningen upplever trygghet och otrygghet samt människors förtroende för samhället och andra människor. 

Rapporten ”Turvassa 2021. Medborgarsäkerhet i Finland” har tagits fram inom ramen för inrikesministeriets forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. De som producerat informationen ansvarar för innehållet i publikationen. Textinnehållet återspeglar inte nödvändigtvis inrikesministeriets ståndpunkt.

Ytterligare information:
Tuula Kekki
, forskningschef, tfn 040 157 7706, [email protected], Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland