Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utkast till lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer på remiss

Inrikesministeriet 13.7.2020 11.08 | Publicerad på svenska 13.7.2020 kl. 11.38
Pressmeddelande 80/2020
Polisens ärmmärke.

Inrikesministeriet har den 8 juli sänt ett utkast till regeringsproposition om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer på remiss. Målet är att effektivisera sådana åtgärder som hindrar olaglig hemtillverkning av explosiva varor. Den nya lagen motsvarar i stor utsträckning den gällande lagen, men den innehåller vissa preciseringar som förutsätts i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som kan användas för legitima ändamål, men de kan också missbrukas för hemtillverkning av explosiva varor. Enskilda och i vissa situationer även företag behöver tillstånd för användning av sprängämnesprekursorer. Tillståndet beviljas av Polisstyrelsen. För tillståndet tas ut en avgift och det gäller i högst tre år.

I Finland kommer tillståndssystemet i huvudsak att förbli oförändrat. Enligt propositionen ska Polisstyrelsen dock i fortsättningen kontrollera bakgrunden till den som ansöker om tillstånd för sprängämnesprekursor, såsom huruvida sökanden har meddelats brottmålsdomar inom EU. Dessutom ska Polisstyrelsen beakta tillståndssökandens planer på en säker lagring av prekursoren.

För kontroll av uppgifter i straffregistret föreslås det att det till lagen fogas bestämmelser om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga EU-medlemsstaterna. 

Det föreslås endast mindre ändringar i förteckningarna över tillståndspliktiga och förbjudna prekursorer: till förteckningen över tillståndspliktiga ämnen fogas t.ex. svavelsyra i koncentrationer som överstiger 15 viktprocent, men inte överstiger 40 viktprocent.

Remisstiden går ut den 31 augusti. Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2021.

Ytterligare information

Hannele Taavila, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 568, [email protected]