Beredning av lagstiftningen om EU:s nya fonder för inrikes frågor inleds

Inrikesministeriet 12.6.2019 10.57
Pressmeddelande 44/2019

Det nationella lagstiftningsarbetet som gäller EU:s nya fonder för inrikes frågor har inletts vid inrikesministeriet genom att tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppen granskar hur fonderna för inrikes frågor används under den pågående programperioden och inleder beredningen av nationell lagstiftning för de EU-finansierade fonderna under programperioden 2021—2027.

Arbetsgruppen bereder ett förslag till lag och statsrådets förordning när det gäller EU:s nya fonder för inrikes frågor. Den lagstiftning som nu ska beredas gäller bland annat villkoren för att bevilja medel från fonderna samt hur programmen administreras och genomförs på nationell nivå. Beredningen av nationella program när det gäller fonder för inrikes frågor inleds senare, sannolikt i början av år 2020. I de nationella programmen fastställs vilken typ av tyngdpunkter och åtgärder som i Finland får stöd via fonderna.

Tre fonder för inrikes frågor kommer att grundas under Europeiska unionens finansieringsperiod 2021—2027: asyl och migrationsfonden (Asylum and Migration Fund), fonden för inre säkerhet (Internal Security Fund) finansieringsinstrument för yttre gränser och visumpolitik (Instrument for financial support for border management and visa) som en del av fonden för integrerad gränskontroll (Integrated Border Management Fund).

I juni 2018 lade Europeiska kommissionen fram förordningsförslag beträffande fonder för inrikes frågor. Förordningsförslagen har ännu inte godkänts utan behandlas som bäst i rådets arbetsgrupper. I maj 2018 lämnade kommissionen förslag till en så kallad allmän förordning som fastställer de finansieringsregler som ska tillämpas på fonderna. Den allmänna förordningen styr i hög grad den lagstiftning som nu ska beredas.

När det gäller finansiering av inrikes frågor kommer den totala nivån att stiga avsevärt jämfört med dagens läge. Under senare år har nämligen deras betydelse och roll på EU-nivå fått större tyngd på grundval av förändringar i verksamhetsmiljön. I Finland har det under den pågående programperioden finansierats projekt med över 128 miljoner euro ur de nuvarande EU-fonderna för inrikes frågor, det vill säga asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) samt fonden för inre säkerhet (ISF). Ur fonderna beviljas medel för att bland annat utveckla asyl- och mottagningssystem, placera kvotflyktingar i kommuner, integrera medborgare från tredje land, vidare ges stöd för returnering av migranter, gränskontroll och gemensam visumpolitik, polissamarbete samt för att förebygga och bekämpa brott.

Inrikesministeriet har 3.6.2019 tillsatt ett lagstiftningsprojekt med en mandatperiod som löper fram till 31.12.2020. Avsikten är att regeringens förslag lämnas till riksdagen under sessionsperioden hösten 2020.

Mer information:

ledande sakkunnig Sanna Virtanen, tfn 0295 488 300, [email protected]
specialsakkunnig Elina Sillanpää, tfn 0295 488 266, [email protected]
specialsakkunnig Nina Routti-Hietala, tfn 0295 488 242, [email protected]