Beredskap inför hybridhot

Projektets uppgift är att bereda en regeringsproposition om de ändringar som behöver göras i gränsbevakningslagstiftningen för att kunna bereda sig på hybridhot och bekämpa dem. I projektet kan också läggas fram förslag om ändringar i annan lagstiftning som har ett nära samband med Gränsbevakningsväsendets verksamhet.

Med hybridhot avses åtgärder för att skapa press, skada, osäkerhet och instabilitet i mållandet eller hos en internationell aktör. Antalet olika åtgärder kan vara stort och de kan vara svåra att identifiera. Det kan vara fråga om t.ex. spridning av falsk information, påtryckning av olika slag, manipulation, åtgärder mot nätet, terroristisk och brottslig verksamhet, sabotage som riktar sig mot den livsviktiga infrastrukturen samt militära åtgärder.

I projektet bedöms vilka ändringar som behöver göras i lagstiftningen när det gäller i synnerhet befogenheter för de värnpliktiga som anlitats för att stödja Gränsbevakningsväsendets verksamhet, befogenheter i samband med gränskontroll och bekämpning av terrorism, transportörernas skyldigheter i trafiken över inre gränser samt bestämmelser om handräckning. Dessutom utreds vilka andra ändringar som behövs i Gränsbevakningsväsendets befogenheter för att kunna hantera hybridhot.

Beredningsfas

Projektets mandatperiod är 28.4.2016 - 31.12.2017. Regeringens proposition (201/2017) överlämnades till riksdagen den 25 januari 2018.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gränsbevakningslagen och utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med dem (Riksdagen)

Förslaget sändes på remiss den 7 juni. Remissbehandlingen avslutades den 18 augusti.

Begäran om utlåtande
Utkast till regeringens proposition

Avsikten är att en regeringsproposition i frågan ska lämnas under höstsessionen 2017. Författningsändringarna avses träda i kraft år 2018.

Mer information

Ari-Pekka Koivisto, regeringsråd, tfn 0295 42 1601
Anne Ihanus, överinspektör, tfn 0295 42 1608, [email protected]