Utmaningarna i anslutning till kontrollen av EU:s yttre gränser diskuteras vid ministerkonferens i Vilnius

20.1.2022 9.21
IM
EU:n lippu.
EU-maiden, komission ja EU-virastojen edustajia kokoontuu Liettuan Vilnaan 20.-21.1. Itävallan, Kreikan, Liettuan ja Puolan järjestämään konferenssiin, jossa keskustellaan rajavalvonnasta. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Akseli Koskela.

Utvecklingen av Migrationsverket grundar sig i fortsättningen på exaktare information

14.1.2022 12.07
IM
Vid inrikesministeriet har det genomförts ett projekt för att undersöka hur man kan skapa klarhet i bilden av invandringen till Finland under de närmaste åren och vilka konsekvenser invandringen har för Finlands migrationsförvaltning, i synnerhet för Migrationsverket. Avsikten är att se till att migrationsförvaltningens tjänster smidigt bemöter samhällets behov.

Förslag till ytterligare lagändringar för att förbättra beredskapen för omfattande invandring skickades på remiss

19.1.2022 15.30
IM
Den 19 januari skickade inrikesministeriet på remiss utkast till lagändringar för att stödja beredskapen för eventuell omfattande invandring. Det är fråga om en fortsättning på den regeringsproposition genom vilken lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd ändrades i fjol. Behovet av ändringar har identifierats i samband med det utvecklingsarbete som myndigheterna har utfört sedan 2015.

Nödcentralernas verksamhet utvecklas för att göra hanteringen av nödsituationer effektivare

19.1.2022 12.32
IM
Riktlinjerna för nödcentralsverksamheten fram till 2025 har färdigställts. Nödcentralsverksamheten utvecklas i en allt modernare riktning för att man ska kunna bemöta framtida utmaningar i omvärlden. Målet är att utveckla samarbetet mellan olika myndigheter så att nödsituationer kan förutses och hanteras på ett allt effektivare sätt.

Sotningsreformen har gått enligt planerna – inga betydande ändringar i priserna, tillgången eller kvaliteten på sotning

17.1.2022 11.12
IM
Inrikesministeriet lämnade den 22 december 2021 en skriftlig utredning till riksdagens förvaltningsutskott om genomförandet av den sotningsreform som trädde i kraft 2019. Enligt utredningen finns det för närvarande inget behov av att ändra bestämmelserna om sotning i räddningslagen.

Klimatförändringarna och säkerheten i vardagen är teman för Europa är vi-diskussionsmötet i Jyväskylä den 18 januari

5.1.2022 14.30
IM
Finland och klimatförändringarna samt uppbyggande av en hållbar och trygg vardag är teman för det diskussionsmöte som ordnas den 18 januari kl. 9.30–11.30 och som är ett led i evenemangsserien Europa är vi. Evenemanget öppnas av inrikesminister Krista Mikkonen.