Esiselvityshanke: kanavointikykyinen rahapelijärjestelmä – vaihtoehtojen tarkastelu

Projekt: Förstudie om olika alternativa system för att kanalisera spelandet

SM001:00/2023 Projekt

Projektets uppdrag och mål är bland annat att bedöma nuläget vad gäller systemet med ensamrätt i förhållande till de mål som fastställs i lotterilagen. Det ska också granska olika system för spel om pengar i länder som är relevanta med tanke på förstudien och bedöma de samhälleliga för- och nackdelarna med olika system.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM001:00/2023

Ärendenummer VN/342/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 5.1.2023 – 15.4.2023

Datum för tillsättande 5.1.2023

Kontaktperson
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 488 586
[email protected]

Kontaktperson
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 488 573
[email protected]

Mål och resultat

Projektets uppdrag och mål är att bedöma nuläget vad gäller systemet med ensamrätt i förhållande till de mål som fastställs i lotterilagen. Det ska också granska olika system för spel om pengar i länder som är relevanta med tanke på förstudien och bedöma de samhälleliga för- och nackdelarna med olika system. Avsikten är att utarbeta en lägesbild och kartlägga olika alternativa system för spel om pengar till stöd för det politiska beslutsfattandet. Projektet ska kartlägga ändringsbehov när det gäller lagstiftningen, olika juridiska frågor, frågor som rör marknadsföring och andra ändringar, som en eventuell övergång till ett licensbaserat system för digitalt spelande förutsätter. I projektet ska man särskilt fästa uppmärksamhet vid de skador som spel om pengar orsakar, vid systemets kapacitet att kanalisera spelandet, hur omfattande och allmänt spelandet är utanför systemet med ensamrätt samt Veikkaus Ab:s marknadsandel av olika spel. I projektet granskas i synnerhet kasinospel och vadslagning som erbjuds digitalt. Därtill kartläggs de EU-rättsliga villkoren för ett licenssystem och de olika sätt som ett licenssystem kan påverka statens intäkter och utgifter.

Till utredningspersoner kallas Harri Sailas, Riitta Matilainen, Mikko Alkio och Tuija Brax, som har till uppgift att utarbeta en rapport på basis av projektets uppdrag.

Sammandrag

Projektets uppdrag och mål är bland annat att bedöma nuläget vad gäller systemet med ensamrätt i förhållande till de mål som fastställs i lotterilagen. Det ska också granska olika system för spel om pengar i länder som är relevanta med tanke på förstudien och bedöma de samhälleliga för- och nackdelarna med olika system.

Utgångspunkter

När det gäller skadeverkningarna av spel om pengar finns det väldigt lite forskning om skillnaderna mellan system som bygger på licens och system som bygger på ensamrätt. Det verkar som att hur utbudet regleras och styrs är viktigare än själva systemet med tanke på arbetet för att motverka skadorna.
Avkastningen av verksamheten har i praktiken varit av stor samhällelig betydelse och med den har man finansierat ett brett urval allmännyttig verksamhet och andra åtgärder som motsvarar de ändamål som anges i lagen. Avkastningen av spelverksamheten har under de senaste åren minskat på grund av olika åtgärder för att förebygga och minska skadeverkningar som spel om pengar ger upphov till och på grund av förändringar i spelandet, bland annat till följd av digitaliseringen.
Uppskattningarna om mängden pengar som går förlorade på grund av spel som pågår utanför systemet med ensamrätt varierar. Efterfrågan på spel utanför systemet gäller i synnerhet vadslagnings- och kasinospel på nätet.
I och med reformen av lotterilagen 2022 fogades flera bestämmelser till lagen som ska stödja kanaliseringen och effektivisera motverkandet av skadeverkningar. Den reform av lotterilagen som nu behandlas i riksdagen (RP 255/2022 rd) i syfte att ändra avkastningens användningsändamål anses vara av stor samhällelig betydelse eftersom den bidrar till att stödja arbetet för att motverka skadorna bättre än den nuvarande modellen. Under denna valperiod har arbetet för att motverka skadorna också stärkts genom det spelpolitiska programmet som publicerades i maj 2022. Därtill har Veikkaus Ab under valperioden genomfört flera åtgärder som stärker arbetet mot skadorna. Det är viktigt att följa och utvärdera hur åtgärderna påverkar systemets kapacitet att styra efterfrågan till Veikkaus utbud, mängden spelande utanför systemet och arbetet mot skadeverkningarna.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

Alternativ till penningspelssystemet utreds

IM SRK SHM Pressmeddelande 5.1.2023 16.05