Lagprojekt om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

Lagprojekt om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

SM003:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Syftet med förslaget är att åtgärda de brister som framkommit i den gällande förordningen (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer. Målet är att effektivisera sådana åtgärder som hindrar olaglig hemtillverkning av explosiva varor.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM003:00/2020

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 16.1.2020 – 30.3.2021

Datum för tillsättande 20.1.2020

Lagberedning

RP om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

Riksdagens svar EV 205/2020

I propositionen föreslås det sådana ändringar i lagstiftningen som förutsätts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

Ansvarig ministerSisäministeri Ohisalo

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Hannele Taavila, Poliisijohtaja
[email protected]

Sammandrag

Syftet med förslaget är att åtgärda de brister som framkommit i den gällande förordningen (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer. Målet är att effektivisera sådana åtgärder som hindrar olaglig hemtillverkning av explosiva varor.

Utgångspunkter

Euroopan komissio antoi 17.4.2018 uuden asetusehdotuksen räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta. Asetusta aletaan soveltaa 1.2. 2021 lähtien. Hankkeen tavoitteena on valmistella tästä asetuksesta aiheutuvat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. EU-asetus on sinällään suoraan sovellettavaa oikeutta.

Mer om ämnet

IM Beslut

IM Beslut