Utnyttjande av teknologi i upprätthållande av gränssäkerheten

SM003:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att förbereda lagändringarna, med hjälp av vilka teknologi kan användas i gränsövervakning och upprätthållande av gränssäkerheten bättre än för närvarande.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM003:00/2023

Ärendenummer VN/1113/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 7.3.2023 – 31.5.2024

Datum för tillsättande 7.3.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.1 Den nationella säkerheten och samhällets kristålighet stärks

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen och till vissa lagar som har samband med den
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 5/2024
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 16/2024
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 41/2024

Inom projektet bereds lagändringarna, med hjälp av vilka teknologi kan användas i gränsövervakning och upprätthållande av gränssäkerheten bättre än för närvarande. (maskinöversättning)

Ansvarig ministerInrikesminister Rantanen

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Rådet för bedömning av lagstiftningen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Mål och resultat

Målet är att bereda lagändringar som särskilt gäller Gränsbevakningsväsendets möjligheter att upptäcka, lokalisera, identifiera, specificera och följa upp radiofrekventa elektromagnetiska vågor och utrustning som producerar och tar emot sådana vågor. Samtidigt utreds eventuella behov av författningsändringar i fråga om att observera och övervaka obemannade luftfartyg. Dessutom utvecklas bestämmelserna om teknisk övervakning i gränsbevakningslagen så att de motsvarar förändringarna i omvärlden.

Sammandrag

Syftet med projektet är att förbereda lagändringarna, med hjälp av vilka teknologi kan användas i gränsövervakning och upprätthållande av gränssäkerheten bättre än för närvarande.

Utgångspunkter

Behoven att ändra och utveckla gränsbevakningslagstiftningen har 2020–2022 utretts i inrikesministeriets förstudie (SM049:00/2019). Enligt bedömningspromemorian (9 mars 2022) som utarbetats inom ramen för projektet behöver Gränsbevakningsväsendets befogenheter kompletteras så att de gör det möjligt att observera, lokalisera, identifiera, specificera och följa upp radiofrekventa elektromagnetiska vågor och utrustning som producerar och tar emot sådana vågor för utförande av de uppgifter som föreskrivs för Gränsbevakningsväsendet. Dessutom behöver bestämmelserna om teknisk övervakning i gränsbevakningslagen utvecklas så att de motsvarar kraven i den förändrade omvärlden.
Behovet av att utveckla lagstiftningen för att bättre utnyttja tekniken vid gränskontroll och upprätthållande av gränssäkerheten ingick också i inrikesministeriets utredning, där man bedömde de rättsliga möjligheterna att förbättra metoderna för att bemöta eventuell hybridpåverkan som riktar sig mot Finland och utnyttjar migration (inrikesministeriets publikationer 2022:20).

Mer om ämnet