Pelastustoimen hallintouudistus

Pelastustoimen hallintouudistus

SM007:00/2021 Projekt

Överföringen av ordnandet av räddningsväsendet från kommunerna till de blivande välfärdsområdena genomförs på ett kontrollerat sätt. Enhetligheten och jämlikheten i räddningsväsendets tjänster samt funktionen hos det riksomfattande och enhetliga systemet under störningssituationer, vid storolyckor och under undantagsförhållanden förbättras genom att den riksomfattande strategiska ledningen, styrningen och utvecklingen stärks.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM007:00/2021

Ärendenummer VN/6077/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 26.2.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 26.2.2021

Kontaktperson
Markus Viitaniemi, Projektipäällikkö
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena on pelastustoimen järjestämisen siirtäminen hallitusti kunnilta hyvinvointialueille. Pelastustoimen (pelastustoiminnan) ja sosiaali- ja terveystoimen (ensihoidon) tiiviin yhteyden tuoma synergiaetu turvataan uudistuksessa. Pelastustoimen hallintoa kehitetään hyvinvointialueilla rinnakkaisena toimialana sosiaali- ja terveystoimen rinnalla. Tavoitteena on yhtenäisen hallintomallin luominen valtakunnallisesti ohjausjärjestelmän tehokkuuden ja yhdenmukaisen hyvinvointialueohjauksen varmistamiseksi. Tavoitteena on, että pelastustoimen ohjausjärjestelmä on riittävän tehokas turvaamaan pelastustoimen valtakunnallisen ja alueellisen palvelujärjestelmän toimivuuden itsehallinnon tarpeet huomioiden. Tavoitteena on parantaa pelastustoimen palvelujen yhdenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta vahvistamalla valtakunnallista strategista johtamista, ohjausta ja kehittämistä sekä mahdollistaa valtakunnallisen yhtenäisen järjestelmän toiminta häiriötilanteissa, suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa.

Sammandrag

Överföringen av ordnandet av räddningsväsendet från kommunerna till de blivande välfärdsområdena genomförs på ett kontrollerat sätt. Enhetligheten och jämlikheten i räddningsväsendets tjänster samt funktionen hos det riksomfattande och enhetliga systemet under störningssituationer, vid storolyckor och under undantagsförhållanden förbättras genom att den riksomfattande strategiska ledningen, styrningen och utvecklingen stärks.

Utgångspunkter

Hallitusohjelman mukaisesti pelastustoimen järjestelmä siirtyy hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä kunnilta 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirtyisivät hyvinvointialueiden hoidettavaksi 1.1.2023 alkaen.

Mer om ämnet