Räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och grunder för planeringen av dessa

Utvecklingsprojekt som gäller grunderna för planeringen av räddningsväsendet

SM015:00/2020 Projekt

Målet för projektet är att utreda hur räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och tjänster i sin nuvarande form motsvarar omvärlden, riskerna och kundernas behov.
Syftet med projektet är att skapa enhetliga förfaranden och verksamhetssätt med hjälp av vilka man kan svara på ändringar i omvärlden och i riskerna.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM015:00/2020

Ärendenummer SMDro-2020-208 , VN/6183/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 3.2.2020 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 3.2.2020

Mål och resultat

Det huvudsakliga målet för projektet är att utreda hur räddningsväsendets och den civila beredskapens nuvarande prestationsförmåga och tjänster motsvarar omvärlden, riskerna och kundernas behov.

Projektet syftar till att
1. Ta fram en analys av räddningsväsendets prestationsförmåga och krav på prestationsförmåga för att ge underlag för riksomfattande planeringsgrunder
2. Skapa enhetliga förfaranden utifrån vilka räddningsväsendets prestationsförmåga systematiskt kan bedömas i förhållande till kraven på prestationsförmåga
3. Producera modeller för prognostisering av olycksrisker med hjälp av vilka prognostiseringen av olyckor kan effektiviseras.

Sammandrag

Målet för projektet är att utreda hur räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och tjänster i sin nuvarande form motsvarar omvärlden, riskerna och kundernas behov.
Syftet med projektet är att skapa enhetliga förfaranden och verksamhetssätt med hjälp av vilka man kan svara på ändringar i omvärlden och i riskerna.

Utgångspunkter

Med hjälp av projektet som gäller räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och grunder för planeringen av dessa förbereder sig räddningsväsendet på att räddningsområdessystemet blir ett system som baserar sig på välfärdsområden.

Räddningsväsendet saknar en helhetsbedömning och övergripande analys som gäller räddningsväsendets prestationsförmåga och krav på prestationsförmåga på nationell, regional och lokal nivå och som baserar sig på enhetlig information och enhetliga kriterier. Att utveckla planeringen av tjänsterna förutsätter enhetliga förfaranden och även utveckling av den kunskapsbas som hänför sig till dem.
Projektet baserar sig på projektet för en reform av räddningsväsendet (2015–2018), där 15 arbetsgrupper tog fram sammanlagt 97 olika utvecklingsförslag. Projektet verkställer reformprojektets förslag.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet