Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd)

SM025:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Pelastuslain ja eräiden muiden lakien muuttamista koskevia pykäläehdotuksia muutettaisiin poistamalla niistä maakuntauudistukseen liittyvät viittaukset siten, että nykyinen oikeustila säilyisi tältä osin.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM025:00/2018

Ärendenummer SMDno-2016-1495

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 28.9.2016 – 31.12.2018

Datum för tillsättande 28.9.2016

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Reformit

spetsprojekt Maakuntauudistus

åtgärder Maakuntauudistus

Lagberedning

HE laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 18/2018 vp) täydentämisestä
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 18.9.2018
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 38/2018
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 180/2018

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä laiksi pelastuslain muuttamiseksi ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi. Pelastuslain ja eräiden muiden lakien muuttamista koskevia pykäläehdotuksia muutettaisiin poistamalla niistä maakuntauudistukseen liittyvät viittaukset siten, että nykyinen oikeustila säilyisi tältä osin. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Ansvarig ministerSisäministeri Mykkänen

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Mål och resultat

Esityksen tavoitteena on, että pelastuslakiin ehdotetut öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa, pelastustoimen sivutoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusvaatimuksia sekä väestönsuojelua ja väestönsuojien rakentamista koskevat säännökset voitaisiin hyväksyä riippumatta maakuntien perustamista sekä maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön hyväksymisestä niin, että ehdotetut muutokset voisivat tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Tavoitteena on, että lakiehdotukset voitaisiin hyväksyä ja vahvistaa mahdollisimman pian. Tämän johdosta alkuperäisestä esityksestä ehdotetaan poistettavaksi viittaukset maakuntauudistukseen.

Sammandrag

Pelastuslain ja eräiden muiden lakien muuttamista koskevia pykäläehdotuksia muutettaisiin poistamalla niistä maakuntauudistukseen liittyvät viittaukset siten, että nykyinen oikeustila säilyisi tältä osin.

Utgångspunkter

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 18/2018 vp)on ehdotettu muutettaviksi pelastuslakia, Pelastusopistosta annettua lakia, palosuojelurahastolakia ja eräitä muita lakeja. Pääosa muutoksista johtuu maakuntien perustamista sekä maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä. Maakuntauudistuksen aikataulusta johtuen esitykseen sisältyvät maakuntauudistukseen liittyvät lait on ehdotettu voimaan vuoden 2021 alusta.
Pelastuslakiin tehtäisiin lisäksi tarkistuksia, jotka koskevat öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa, pelastustoimeen kuuluvan ulkomaille annettavan avun ja kansainvälisen avun vastaanottamista, paloilmoittimien aiheuttamista erheellisistä ilmoituksista perittäviä maksuja, pelastustoimen sivutoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusta sekä väestönsuojien rakentamista. Väestönsuojeluun liittyvien säännösten systematiikkaa selkeytettäisiin. Pelastusopistosta annettuun lakiin tehtäisiin eräitä Pelastusopiston tehtäviin liittyviä tarkennuksia ja palosuojelurahastolakiin eräitä palosuojelurahaston ohjaukseen ja valvontaan liittyviä tarkennuksia. Nämä esitykset tulisivat voimaan vuoden 2019 alusta. Näillä esityksillä ja niiden aikataululla ei ole liityntää maakuntauudistukseen.
Maakuntauudistukseen liittyvistä säännöksistä johtuen esitys on ollut tarkoitus hyväksyä sen jälkeen kun maakuntien perustamista sekä maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskeva lainsäädäntö on hyväksytty.
Pääministeri Juha Sipilä antoi 27 päivänä kesäkuuta eduskunnassa pääministerin ilmoituksen maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantulon siirtymisestä niin, että maakuntien aloittamisen ajankohtaa siirretään vuoden 2021 alkuun. Tämän hetkisen arvion mukaan maakuntien perustamista sekä maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön hyväksyminen ajoittuu vuoden 2018 loppupuolelle. Alkuperäisen esityksen hyväksyminen voisi näin ollen toteutua vasta hyvin lähellä sen edellä mainittujen säännösten suunniteltua voimaantuloa.

Ytterligare uppgifter