Utvecklingsbehoven i lagstiftningen om polisens kriminalunderrättelseinhämtning

Utvecklingsbehoven i lagstiftningen om polisens kriminalunderrättelseinhämtning

SM025:00/2023 Projekt

Utifrån remissvaren bedöms vilka fortsatta åtgärder som behövs med tanke på behoven att utveckla lagstiftningen om polisens kriminalunderrättelseinhämtning.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM025:00/2023

Ärendenummer VN/12167/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 21.4.2023 – 1.9.2023

Datum för tillsättande 21.4.2023

Kontaktperson
Marko Meriniemi, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 488 561
[email protected]

Mål och resultat

Lausuntopalautteen perusteella arvioidaan jatkotoimenpiteet poliisin rikostiedustelulainsäädännön kehittämistarpeiksi.

Sammandrag

Utifrån remissvaren bedöms vilka fortsatta åtgärder som behövs med tanke på behoven att utveckla lagstiftningen om polisens kriminalunderrättelseinhämtning.

Utgångspunkter

Sisäministeriö päätti 8.3.2022 teettää ulkopuolisella asiantuntijalla selvityksen poliisin rikostiedusteluun liittyvän lainsäädännön tilasta ja sen kehittämisestä. Rikostiedustelu nousi viime hallituskaudella kansallisen turvallisuuden suojaamiseen tähtäävässä lainsäädäntötyössä esille. Rikostiedustelua ei ole määritelty lainsäädännössä, eikä Suomessa ole omaa rikostiedustelulakia.

Sisäisen turvallisuuden selonteon käsittelyn yhteydessä eduskunnan puolustus- ja hallintovaliokunta edellyttivät, että vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa tehostetaan ja että hallitus selvittää ja arvioi tähän liittyvän lainsäädännön kehittämistarpeita. Valtiovarainvaliokunta painotti mietinnössään etenkin poliisin ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistamista sisäisen turvallisuuden selonteon (VNS 4/2021 vp) linjausten mukaisesti. Voimavarojen uudelleen kohdentamisen helpottamiseksi tulee mm. hallintovaliokunnan näkemyksen (HaVL 29/2021 vp — HE 146/2021 vp) mukaisesti kiirehtiä sellaisten lainsäädäntömuutosten valmistelua, joilla tehostetaan poliisi nykyistä resurssien käyttöä (esim. rikostiedusteluun, poliisin esitutkintavelvoitteeseen ja viranomaisten väliseen tiedonkulkuun liittyvät muutostarpeet). Myös valtioneuvoston selonteossa tiedustelulainsäädännöstä tuotiin esille, että rikostorjuntaviranomaisten toimivaltuudet laajempaan tiedonhankintaan voidaan selvittää erikseen. Rikostiedustelussa tiedonhankintatoimivaltuudet kytkeytyvät yksilöitävissä olevaan rikokseen ja henkilöön.

Ytterligare uppgifter