Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar

SM026:00/2018 Lagstiftningsprojekt

De ändringar som ska göras på grund av landskapsreformen har inte några direkta ekonomiska konsekvenser för hushållen eller företagen. De föreslagna ändringarna är i huvudsak tekniska och beror på organisationsändringar till följd av annan lagstiftning.
Förslaget kommer att ha konsekvenser för statsbudgeten och landskapens ekonomi. En del av konsekvenserna är bestående och en del är av engångsnatur. En del av kostnaderna följer direkt av denna regeringsproposition och en del följer av annan lags

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM026:00/2018

Ärendenummer SMDno-2016-1495

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 28.9.2016 – 31.12.2018

Datum för tillsättande 28.9.2016

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Reformit

spetsprojekt Maakuntauudistus

åtgärder Maakuntauudistus

Lagberedning

HE laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 18.9.2018
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 46/2018
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  22.11.2018
 • 4

  Författningen har antagits

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi pelastuslakia, Pelastusopistosta annettua lakia, palosuojelurahastolakia ja eräitä muita lakeja. Muutokset johtuvat maakuntien perustamista sekä maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Ansvarig ministerSisäministeri Mykkänen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Mål och resultat

Esityksen tavoitteena on tehdä maakuntien perustamista, maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä johtuvat tarpeelliset muutokset pelastuslakiin sekä eräisiin muihin lakeihin.

Sammandrag

De ändringar som ska göras på grund av landskapsreformen har inte några direkta ekonomiska konsekvenser för hushållen eller företagen. De föreslagna ändringarna är i huvudsak tekniska och beror på organisationsändringar till följd av annan lagstiftning.
Förslaget kommer att ha konsekvenser för statsbudgeten och landskapens ekonomi. En del av konsekvenserna är bestående och en del är av engångsnatur. En del av kostnaderna följer direkt av denna regeringsproposition och en del följer av annan lags

Utgångspunkter

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 15/2017). Eduskunnan käsiteltävänä on lisäksi hallituksen esitys laiksi pelastustoimen järjestämisestä (HE 16/2017).
Maakuntalailla ja pelastustoimen järjestämislailla pelastustoimi siirretään vuoden 2021 alussa kunnilta maakuntien tehtäväksi. Pelastustoimen järjestämisestä vastaa maakunta ja pelastustoimen palvelujen tuottamisesta vastaa maakunnan liikelaitos. Maakunnan liikelaitoksesta säädetään maakuntalaissa. Pelastustoimen organisaatiosta, järjestämisestä, tuottamisesta, valvonnasta ja ohjauksesta säädetään jatkossa maakuntalaissa ja pelastustoimen järjestämislaissa.
Edellä sanotun perusteella on tarpeen tehdä maakuntien perustamista, maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä johtuvat tarpeelliset muutokset pelastuslakiin sekä eräisiin muihin lakeihin.

Ytterligare uppgifter