Lagstiftningsprojekt för godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan Sverige och Finland om polissamarbete i gränsområdet

SM027:00/2021 Lagstiftningsprojekt

I lagstiftningsprojektet bereds en regeringsproposition om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan Sverige och Finland om polissamarbete i gränsområdet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM027:00/2021

Ärendenummer VN/28384/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 20.12.2021 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 20.12.2021

Lagberedning

RP om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Sveriges regering om polissamarbete i gränsområdet samt med förslag till lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 48/2023
  Original uppskatting av föredragningsvecka 49/2023
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner avtalet mellan Finland och Sverige om polissamarbete i gränsområdet. Propositionen innehåller ett förslag till blandad ikraftträdandelag där det förutom sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen också föreskrivs om genomförandet av avtalet i Finland. Syftet med avtalet om polissamarbete är att effektivisera polissamarbetet mellan länderna och på så sätt ytterligare förbättra upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten samt förebyggandet, utredningen och undersökningen av brott i gränsområdet mellan länderna.

Ansvarig ministerInrikesminister Rantanen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2023

Kontaktperson
Hannele Taavila, Poliisijohtaja
tel. +358 295 488 568
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on valmistella hallituksen esitys, jolla eduskuntaa pyydetään hyväksymään poliisiyhteistyösopimus ja joka sisältää lakiehdotuksen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi kansallinen lainsäädäntö on saatettava asialliselta sisällöltään sopusointuun sopimuksen kanssa.

Sammandrag

I lagstiftningsprojektet bereds en regeringsproposition om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan Sverige och Finland om polissamarbete i gränsområdet.

Utgångspunkter

Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat poliisiyhteistyösopimuksen 19.10.2021. Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa maiden välistä poliisiyhteistyötä ja siten edelleen parantaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä rikosten ehkäisemistä, selvittämistä ja tutkintaa. Sopimusta sovellettaisiin Suomessa Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien alueilla. Ruotsissa sopimusta sovellettaisiin Haaparannan, Kiirunan, Pajalan ja Ylitornion kuntien alueilla. Sopimus sisältää pääasiassa kahdenlaista yhteistyötä: pyynnöstä toteutettavat kiireelliset toimenpiteet ja ilman pyyntöä toteutettavat kiireelliset toimenpiteet.

Mer om ämnet