Hoppa till innehåll
Media

Avtal mellan Finland och Sverige fördjupar polissamarbetet i gränsområdet ytterligare

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2021 15.59
Pressmeddelande 131/2021

Finland och Sverige har undertecknat ett avtal om polissamarbete i gränsområdet i Tornedalen. Syftet med avtalet är att ytterligare fördjupa polissamarbetet mellan länderna. Finlands inrikesminister Maria Ohisalo och Sveriges inrikesminister Mikael Damberg undertecknade avtalet i Torneå den 19 oktober.  

-Polissamarbetet mellan Finland och Sverige har långa traditioner. Avsikten är nu att ytterligare förbättra myndighetssamarbetet och människors möjligheter att få hjälp i brådskande situationer i ett område där kontakterna och samarbetet över gränsen också annars är mycket intensiva, säger inrikesminister Ohisalo.

I Finland ska avtalet tillämpas i kommunerna Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå och i Sverige i kommunerna Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå.

Avtalet omfattar brådskande situationer i samband med förhindrande av allvarliga brott

Avtalet tillämpas endast i brådskande situationer, och det omfattar i huvudsak två typer av samarbete: åtgärder efter begäran och åtgärder utan begäran. Begäran kan göras till grannstaten om det behövs brådskande bistånd för att förhindra ett allvarligt brott som innebär fara för en enskilds liv, hälsa eller fysiska integritet. Sådana allvarliga brott är till exempel våldtäkt, grov misshandel och dödligt våld. Begäran kan dock alltid avslås.

Bistånd kan lämnas grannstaten också utan särskild begäran. Polismän får alltså korsa gränsen och i gränsområdet vidta provisoriska åtgärder som behövs för att avvärja allvarliga brott av nämnda typer. Detta gäller endast om det finns en risk för att faran ska förverkligas innan värdpartens polismän hinner anlända och agera.

Polismän som inom ramen för detta avtal verkar inom den andra partens territorium ska agera i enlighet med värdpartens lag och inom ramen för de befogenheter som de har enligt sin nationella lagstiftning. I avtalet bestäms också bland annat om straff- och civilrättsligt ansvar och om vem som ska stå för kostnaderna.

Nordiskt polissamarbete bedrivs på både strategisk och operativ nivå

De nordiska polismyndigheterna har redan i årtionden bedrivit ett praktiskt brottsbekämpningssamarbete. Samarbetet grundar sig på internationella avtal, EU-rätten och respektive lands nationella lagstiftning, och det bedrivs på både strategisk och operativ nivå. Samarbetet mellan de nordiska polismyndigheterna är effektivt och regelbundet.

Gränstrakten mellan Finland och Sverige är ett exceptionellt gränsområde mellan två stater eftersom samhällsstrukturen i området inte följer statsgränserna (Torneå-Haparandaregionen), och kontakterna och samarbetet över gränsen är överlag mycket intensiva på olika livsområden i hela Tornedalen.

Det nu undertecknade avtalet är ett juridiskt bindande fördrag. Efter undertecknandet ska det beredas en regeringsproposition där det begärs att riksdagen godkänner avtalet och som innehåller ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Dessutom måste den nationella lagstiftningen till sitt sakinnehåll harmoniseras med avtalet.  

Ytterligare information:
Hannele Taavila, polisdirektör (avtalet om polissamarbete i gränsområdet), tfn 0295 488 568, [email protected] 
Tiina Kivinen, specialmedarbetare (förfrågningar om intervjuer med minister Ohisalo), tfn +358 50 566 19 22, [email protected] 
Hanna-Leena Ainonen, gränssamarbetsutvecklare, Haparanda-Torneå, tfn +46 922 260 39, [email protected],
Tuula Ajanki, verkställande direktör, Tornedalsrådet (gränsöverskridande samarbete i Tornedalen), tfn +358 40 614 7224, [email protected]