Bidrag för frivillig återresa

Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa

SM035:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Genom förordningen föreskrivs det om bidrag för frivillig återresa, om bidragets belopp och om förfarandena för beviljande av bidraget. Förordningen gäller till och med den 31 december 2023.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM035:00/2023

Ärendenummer VN/23754/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 14.8.2023 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Niina Lääperi, Erityisasiantuntija
tel. +358 50 520 2814
[email protected]

Mål och resultat

I projektet bereds inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa, så att den nya förordningen träder i kraft den 1 januari 2024 när giltighetstiden för den föregående förordningen gått ut.

Syftet med projektet är att genomföra den föresats i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering enligt vilken bidraget för frivillig återresa ska graderas så att det sporrar till att så snabbt som möjligt lämna landet och avstå från att söka ändring i asylbeslutet.

Sammandrag

Genom förordningen föreskrivs det om bidrag för frivillig återresa, om bidragets belopp och om förfarandena för beviljande av bidraget. Förordningen gäller till och med den 31 december 2023.

Utgångspunkter

Inrikesministeriet utfärdade förordningen om bidrag för frivillig återresa (1192/2021) den 17 december 2021. Förordningen baserar sig på 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011).

Mer om ämnet