Utredningsprojekt om behoven att ändra Gränsbevakningsväsendets befogenheter vid Schengenområdets inre gränser

SM052:00/2023 Projekt

Projektets uppgift är att bereda en förstudie där man utreder vilka befogenheter myndigheterna i andra EU-länder har vid de inre gränserna och bedömer om motsvarande befogenheter är ändamålsenliga i Finlands rättssystem.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM052:00/2023

Ärendenummer VN/27925/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 16.10.2023 – 30.4.2024

Datum för tillsättande 16.10.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.1 Den nationella säkerheten och samhällets kristålighet stärks

Kontaktperson
Noora Nihtinen, Ylitarkastaja
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med projektet är att för att främja gränssäkerheten utreda om de befogenheter som Gränsbevakningsväsendet har vid Schengenområdets inre gränser är aktuella med beaktande av bestämmelserna i de övriga EU-länderna. Utredningen gäller situationer där det inte finns gränskontroll återinförts vid de inre gränserna.

Sammandrag

Projektets uppgift är att bereda en förstudie där man utreder vilka befogenheter myndigheterna i andra EU-länder har vid de inre gränserna och bedömer om motsvarande befogenheter är ändamålsenliga i Finlands rättssystem.

Utgångspunkter

Projektet baserar sig på regeringsprogrammet.

Mer om ämnet