Frågor och svar om varningsmeddelanden

 • Varför kan regionala reklamkampanjer sändas i television men inte regionala varningsmeddelanden?

  Reklamkampanjer kan vara regionala, eftersom man känner till deras distributionsområde och längd i förväg. Reklaminslagen förmedlas endast på en kanal under en viss tid. Om du samtidigt ser på en och samma sändning både via antennätet och via webb eller satellit kan det hända att du ser olika reklaminslag på de olika kanalerna. När det gäller varningsmeddelanden kan detta inte ske: meddelandet utfärdas i realtid och ser likadant ut på alla kanaler.

  För närvarande är det inte tekniskt möjligt att utfärda varningsmeddelanden regionalt i television. Sändningen är likadan oberoende av de olika sätten att förmedla signaler, vilket betyder att sändningen ser likadan ut i hela världen för alla som ser på kanalen.

 • Kan ett varningsmeddelande utfärdas regionalt om den farliga händelsen endast berör ett litet område?

  Varningsmeddelanden kan förmedlas regionalt i radio. Systemet för varningsmeddelanden har utvecklats så att ett meddelande delvis kan utfärdas regionalt. Från och med början av juni 2015 har den myndighet som utfärdar ett varningsmeddelande kunnat i fråga om radio besluta på vilket område meddelandet utfärdas och också om det även förmedlas i television. Indelningen i områden motsvarar den områdesindelning som baserar sig på verksamhetsområdena för Yles regionalradio, vilket betyder att områdena är ungefär lika stora som landskapen.

  Endast de som lyssnar på Yle Radio Suomi hör även i fortsättningen varningsmeddelandena i hela landet när Radio Suomi sänder riksomfattande program. På övriga radiokanaler sänds de regionala varningsmeddelandena alltid regionalt.

  I television sänds ett varningsmeddelande alltid rikstäckande på Yles samtliga tv-kanaler med undantag av högupplösningskanaler där varningsmeddelanden tills vidare inte förmedlas. Dessutom sänds ett varningsmeddelande på alla gratiskanaler i kanalknippe B, dvs. MTV, Nelonen, Sub och Liv.

 • Vilka myndigheter får utfärda varningsmeddelanden?

  Varningsmeddelanden får utfärdas av räddningsmyndigheterna, polisen, gränsbevakningsmyndigheterna, Nödcentralsverket, Polisstyrelsen, Strålsäkerhetscentralen, Meteorologiska institutet, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket, Livsmedelssäkerhetsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet samt alla ministerier.

 • Vem bär ansvaret för tekniken när det gäller systemet för varningsmeddelanden och för teknikens utveckling?

  I Finland svarar kommunikationsministeriet för uppställandet och uppfyllandet av de tekniska kraven. Enligt säkerhetsstrategin för samhället har kommunikationsministeriet till uppgift att stödja uppbyggandet och underhållet av varnings- och larmsystem.

 • Vem beslutar om utfärdande av varningsmeddelanden?

  Bedömningen av ifall ett varningsmeddelande ska utfärdas görs alltid av den myndighet som är ansvarig för informationen. Myndigheten ska alltid innan ett varningsmeddelande utfärdas bedöma om det finns grunder för att utfärda ett varningsmeddelande eller om det är effektivare med lokal information.

 • Har man utrett genomförandet av ett regionalt system för varningsmeddelanden? Ska ett sådant byggas?

  Ett regionalt system för varningsmeddelanden har genomförts i radio.

  I television är regional distribution inte tekniskt möjlig på ett sätt som täcker alla tv-kanaler och förmedlingssätt. Signalen förmedlas via flera olika tekniska kanaler varav internet och satellit är kanaler som inte möjliggör regional distribution.

 • Varför är väntetiden så lång innan meddelandet läses upp?

  Innan meddelandet läses upp försäkrar sig Rundradion om att alla lokalradiostationer är kopplade för att meddelandet hörs i sin helhet och i samma form i alla FM-radiomottagare. Innan meddelandet läses upp föregås det därför av musik och förhandsuppgifter om meddelandet.

 • Är tröskeln för att utfärda ett varningsmeddelande för låg?

  Ett varningsmeddelande får utfärdas om händelsen innebär omedelbar fara för människors liv eller hälsa eller fara för omfattande skada eller förstörelse av egendom. Den myndighet som ska utfärda varningsmeddelandet bedömer separat i varje situation om ett varningsmeddelande ska utfärdas eller inte.

 • Varför utfärdas varningsmeddelanden alltid också på svenska?

  Ett varningsmeddelande utfärdas enligt språklagen både på finska och svenska. I sådana fall där den farliga händelsen eller dess följder berör samernas hembygdsområde ska varningsmeddelanden utfärdas även på samiska.