Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Utkastet till lag om uppehållstillstånd för uppstartsföretagare och utländska sakkunniga på remiss

Inrikesministeriet
23.3.2017 10.55 | Publicerad på svenska 23.3.2017 kl. 13.35
Pressmeddelande 25/2017

Utkastet till regeringsproposition om uppehållstillstånd för utländska uppstartsföretagare och utveckling av systemet med uppehållstillstånd har sänts på remiss. Målet med de föreslagna lagändringarna är att genom utlänningslagen stödja företagande och därigenom ekonomisk tillväxt.

Genom propositionen ska brister i utlänningslagstiftningen i fråga om invandringen av företagare avhjälpas och den befintliga uppehållstillståndsprocessen göras smidigare.

Man vill locka innovativa utländska företagare och spetskompetens till Finland, vilket i sin tur förbättrar Finlands konkurrenskraft. Målet är att utveckla systemet med uppehållstillstånd så att det är allt lättare för internationella företagare och sakkunniga att komma till Finland.

Avsikten är att den utlänningslagstiftning som gäller företagande i och med propositionen ska motsvara kraven i den nuvarande internationella verksamhetsmiljön.

Snabbt tillstånd för uppstartsföretagare

I propositionen föreslås ett nytt förfarande för tillväxtföretagare, dvs. s.k. uppstartsföretagare. Detta förfarande beaktar de särdrag som hänför sig till tillväxtföretag.

Uppehållstillstånd ska beviljas för en längre tid än vanligt. Avsikten är att det första tillståndet beviljas direkt för två år, varefter det är möjligt att förnya uppehållstillståndet.

Uppehållstillstånd ska beviljas av Migrationsverket, men sökanden bör, innan han eller hon söker om uppehållstillstånd, begära ett utlåtande av Innovationsfinansieringsverket Tekes. Tekes ska bedöma om företagets affärsmodell har förutsättningar för en snabb internationell tillväxt. Tekes roll grundar sig på dess riksomfattande myndighetsroll och kännedomen om uppstartsverksamheten. En liknande rollfördelning finns också i Danmark.

Avsikten är att Migrationsverket inte längre bedömer företagets affärsmodell. Det ska vara möjligt att bevilja ett uppehållstillstånd med påskyndad tidtabell på några veckor.

Eftersom det är fråga om ett nytt uppehållstillstånd, ska man följa noga hur det fungerar och vid behov reagera snabbt på ändringsbehov.

I företagets startskede krävs inga inkomster av uppstartsföretaget

För att få uppehållstillstånd förutsätts det inte att man redan i det inledande skedet erhåller inkomster av företagsverksamheten. Den försörjning för att bo i Finland som förutsätts i lagen kan påvisas också genom andra tillgångar, t.ex. besparingar. Också familjemedlemmarna ska få komma till Finland om försörjnigen är i ordning.

Det lagutkast som nu sänts på remiss bygger på den modell som används i Danmark och erfarenheterna från andra länder.

I propositionen ändras samtidigt det nuvarande uppehållstillståndet för näringsidkare till uppehållstillstånd för företagare. Företagsformen ska inte längre ha någon betydelse för beviljandet av tillstånd. Också aktiebolagsföretagare kan i fortsättningen beviljas tillstånd.

Uppehållstillstånd för sakkunniga ska i fortsättningen beviljas för 2 år

Genom propositionen görs uppehållstillståndsprocessen smidigare också när det gäller sakkunniga. Det första uppehållstillståndet för sakkunniga ska beviljas direkt för två år i stället för nuvarande ett år. Samtidigt kan också familjemedlemmarna till den sakkunniga få ett uppehållstillstånd för två år.

Den genomsnittliga behandlingstiden för ett uppehållstillstånd för sakkunniga är för närvarande endast ca 19 dygn.

Fortsatt tillstånd ska kunna sökas utan ett besök vid Migrationsverket

I och med ändringarna behöver den sökande inte längre personligen besöka Migrationsverket i det skede då fortsatt tillstånd söks, utan avsikten är att man kan söka fortsatt tillstånd helt på elektronisk väg. Detta är möjligt eftersom fingeravtryck inte längre tas i samband med ansökan om fortsatt tillstånd, annat än i undantagsfall. Ändringen försnabbar och underlättar det skede då fortsatt tillstånd söks med tanke på såväl den sökande som myndigheten.

Ett bekvämare uppehållstillståndsförfarande än hittills främjar Finlands konkurrenskraft i synnerhet när det gäller att locka kompetent arbetskraft.

Systemet har utvecklats redan inom ramen för den gällande lagstiftningen

Migrationsverket har utvecklat uppehållstillståndsprocessen redan med stöd av den nuvarande lagstiftningen bl.a. genom att effektivisera kundkommunikationen och öka e-tjänsterna. För närvarande kan t.ex. familjemedlemmarna ansöka om uppehållstillstånd elektroniskt. Dessutom utvecklas elektroniska tjänster för arbetsgivare: i fortsättningen kan arbetsgivaren i stället för den sökande betala behandlingsavgiften för arbetstagarens ansökan om uppehållstillstånd och följa hur behandlingen framskrider.

Lagutkastet kan kommenteras till utgången av april. Propositionen preciseras på basis av den respons som fås under remissbehandlingen.

Läs mer om projektet

Det informeras även på Twitter om hur beredningen framskrider, hashtag #ulkomaisetosaajat

Ytterligare information

Jorma Vuorio, överdirektör, tfn 0295 418 860, [email protected]

Elina Immonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 593, [email protected]