Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman laadintahanke

SM006:00/2019 Kehittäminen

Hankkeen aikana luodaan pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn strateginen toimintaohjelma. Päähuomio on yhteisissä vaikuttavuustavoitteissa, onnettomuuksien ehkäisyn integraatiossa sekä uudenlaisessa tulevaisuuden yhteisen tekemisen hahmottamisessa. Toimintaohjelman kantavina teemoina ovat asiakas keskiössä ja ilmiöt vaikuttavasti haltuun.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM006:00/2019

Asianumerot SMDno-2018-2296

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2019 – 31.7.2019

Asettamispäivä 28.1.2019

Tavoitteet ja tuotokset

Tämän hankkeen tavoitteet voidaan jakaa seuraaviin osiin:

1. Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmassa määritellään kansalliset tavoitteet, jotka tähtäävät mahdollisimman suuren vaikuttavuuden aikaansaamiseen. Tavoitteenasettelussa vaikuttavuus nostetaan kärkeen. Vaikuttavuustavoitteiden määrittäminen perustuu vahvemmin toimintaympäristön ja riskien kuvauksiin. Toiminnan suunnittelussa pyritään ohjaamaan enemmän ilmiöpohjaisuuteen ja juuri-syihin tarttumiseen. Samalla pyritään sitomaan pelastustoimialan onnettomuuksien ehkäisyn tavoitteet vahvemmin osaksi sisäisen turvallisuuden kehittämistä.

2. Hankkeen myötä saadaan rationaalisempi tekemisen viitekehys, jossa palvelumuodot tukevat luontevasti toisiaan. Ilmiöpohjainen lähestymistapa määrittää tarkoituksenmukaisimmat ja tehokkaimmat palvelujen kohdentamiset. Yhden ilmiön käsittelyyn voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisia onnettomuuksien ehkäisyn keinovalikoimia laaja-alaisesti eri toimialan henkilöstöön kuuluvien toimesta. Onnettomuuksien ehkäisyn menetelmät integroituvat tiiviimmin toimialan toimijoiden eri palvelumuotoihin.

3. Uuden toimintaohjelman myötä tekeminen kohdistuu massojen sijasta yksilöllisemmän asiakasymmärryksen pohjalta tapahtuvaan vaikuttamiseen. Onnettomuuksien ehkäisyn palvelujen tavoitteiden määrittämisessä pyritään irti rakenteista kohti ihmisten toimintaa.

4. Hankkeen aikana edistetään lainsäädännön toimeenpanemista ja yhdenmukaista soveltamista. Lisäksi onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman laadinnan aikana pyritään tunnistamaan pelastustoimialan onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvät jatkokehittämistarpeet.

Tiivistelmä

Hankkeen aikana luodaan pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn strateginen toimintaohjelma. Päähuomio on yhteisissä vaikuttavuustavoitteissa, onnettomuuksien ehkäisyn integraatiossa sekä uudenlaisessa tulevaisuuden yhteisen tekemisen hahmottamisessa. Toimintaohjelman kantavina teemoina ovat asiakas keskiössä ja ilmiöt vaikuttavasti haltuun.

Lähtökohdat

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisytyö näyttäytyy sirpaleisena toimintana, jossa palvelumuodot näyttäytyvät erillisinä toimintoina. Onnettomuuksien ehkäisyn eri palvelumuotojen välillä ei ole riittävän vahvaa sidettä toisiinsa. Tämä on havaittavissa myös palvelumuotoihin liittyvissä keskusteluissa.

Sisäasiainhallinnossa esimerkiksi poliisilla on tehty ennalta estävän toiminnan strategia. Strategiassa on konkreettiset tavoitteet kansallisen toiminnan toteuttamiseksi. Pelastustoimialalta tällainen palveluiden sisällön kehittämistä ohjaava strateginen asiakirja puuttuu. Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma on tarkoitus olla strategisen tason konkreettinen asiakirja, jonka toteutumista seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa myös muutetaan ajan henkeen vastaavaksi. Toimintaohjelma laaditaan lähtökohtaisesti 4-5 vuoden ajalle. Valmistelun aikana ohjelmakauden pituus täsmentyy.

Lisää aiheesta