Liikkumisrajoitusasetus

Liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen muuttaminen; koskien liitteitä 1 ja 3

SM008:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeen tehtävänä on valmistella tarvittavat muutokset liikkumis- ja oleskelurajoituksista annettuun sisäministeriön asetukseen liittyen uusiin esitettyihin rajoitusalueisiin.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM008:00/2022

Asianumerot VN/6245/2021

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 16.3.2022 – 30.6.2023

Asettamispäivä 16.3.2022

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 928/2023

Yhteyshenkilö
Sanna Rekonen, Erityisasiantuntija
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on valmistella tarvittavat muutokset liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen liitteisiin 1 ja 3.

Lisäksi hankkeessa voidaan valmistella sellaiset asetuksen muita liitteitä koskevat muutokset, joita koskevat esitykset mahdollisesti tulevat vireille hankkeen toimikauden aikana.

Tiivistelmä

Hankkeen tehtävänä on valmistella tarvittavat muutokset liikkumis- ja oleskelurajoituksista annettuun sisäministeriön asetukseen liittyen uusiin esitettyihin rajoitusalueisiin.

Lähtökohdat

Poliisilain (872/2011) 9 luvun 8 §:n mukaan erittäin tärkeän toiminnan tai omaisuuden turvaamiseksi taikka ihmisten suojaamiseksi voidaan sisäministeriön asetuksella rajoittaa liikkumista tai oleskelua turvattavassa tai suojattavassa kohteessa tai sen ympäristössä kohteesta aiheutuvan tai siihen kohdistuvan vaaran vuoksi taikka kieltää turvallisuutta vaarantavien esineiden tai aineiden tuonti sinne. Kiellon tai rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Sisäministeriö on antanut asetuksen liikkumis- ja oleskelurajoituksista (1104/2013), joka on tullut voimaan 1.1.2014. Asetukseen on koottu kaikki poliisilain mukaisten liikkumis- ja oleskelurajoitusten alaiset kohteet, jotka on yksilöity asetuksen liitteenä olevassa luettelossa sekä karttaliitteissä. Asetusta on sen voimaantulon jälkeen muutettu neljä kertaa. Voimassaolevassa asetuksessa on yhteensä 130 kohdetta. Liikkumista ja oleskelua on rajoitettu esimerkiksi lentopaikkojen, vankiloiden, kantaverkon muuntoasemien, eräiden kaivos- ja teollisuusalueiden sekä satamien alueilla.

Lisää aiheesta