Förordningen om begränsning av trafik och vistelse

Ändring av inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse; gäller bilagorna 1 och 3

SM008:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att bereda sådana behövliga ändringar i inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse som gäller nya föreslagna begränsningsområden.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM008:00/2022

Ärendenummer VN/6245/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 16.3.2022 – 30.6.2023

Datum för tillsättande 16.3.2022

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 928/2023

Kontaktperson
Sanna Rekonen, Erityisasiantuntija
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on valmistella tarvittavat muutokset liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen liitteisiin 1 ja 3.

Lisäksi hankkeessa voidaan valmistella sellaiset asetuksen muita liitteitä koskevat muutokset, joita koskevat esitykset mahdollisesti tulevat vireille hankkeen toimikauden aikana.

Sammandrag

Syftet med projektet är att bereda sådana behövliga ändringar i inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse som gäller nya föreslagna begränsningsområden.

Utgångspunkter

Poliisilain (872/2011) 9 luvun 8 §:n mukaan erittäin tärkeän toiminnan tai omaisuuden turvaamiseksi taikka ihmisten suojaamiseksi voidaan sisäministeriön asetuksella rajoittaa liikkumista tai oleskelua turvattavassa tai suojattavassa kohteessa tai sen ympäristössä kohteesta aiheutuvan tai siihen kohdistuvan vaaran vuoksi taikka kieltää turvallisuutta vaarantavien esineiden tai aineiden tuonti sinne. Kiellon tai rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Sisäministeriö on antanut asetuksen liikkumis- ja oleskelurajoituksista (1104/2013), joka on tullut voimaan 1.1.2014. Asetukseen on koottu kaikki poliisilain mukaisten liikkumis- ja oleskelurajoitusten alaiset kohteet, jotka on yksilöity asetuksen liitteenä olevassa luettelossa sekä karttaliitteissä. Asetusta on sen voimaantulon jälkeen muutettu neljä kertaa. Voimassaolevassa asetuksessa on yhteensä 130 kohdetta. Liikkumista ja oleskelua on rajoitettu esimerkiksi lentopaikkojen, vankiloiden, kantaverkon muuntoasemien, eräiden kaivos- ja teollisuusalueiden sekä satamien alueilla.

Mer om ämnet