Pelastuslain uudistaminen

Pelastuslain uudistaminen

SM042:00/2016 Säädösvalmistelu

Pelastuslakiin tehdään maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä, maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä sekä valtioneuvoston asetuksen valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta johtuvat muutokset sekä eräitä muita tarkistuksia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM042:00/2016

Asianumerot SMDno-2016-1495

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 28.9.2016 – 31.3.2019

Asettamispäivä 28.9.2016

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Reformit

Kärkihankkeet Maakuntauudistus

Toimenpiteet Maakuntauudistus

Lainvalmistelu

HE laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 180/2018

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi pelastuslakia, Pelastusopistosta annettua lakia, palosuojelurahastolakia ja eräitä muita lakeja. Esityksellä tehtäisiin maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä, maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä johtuvat muutokset sekä eräitä muita muutoksia.

VastuuministeriSisäministeri Mykkänen

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Pelastustoimen sääntely muutetaan vastaamaan maakunnallisen pelastustoimen järjestelmää.

Pelastuslakiin tehdään maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä, maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä sekä valtioneuvoston asetuksen valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta johtuvat muutokset. Lisäksi pelastuslakiin tehdään eräitä tarkistuksia, jotka koskevat pelastustoimeen kuuluvan ulkomaille annettavan avun ja pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun vastaanottamista, paloilmoittimien aiheuttamista erheellisistä hälytyksistä perittäviä maksuja, pelastustoimen sivutoimisen ja sopimushenkilöstön koulutusta sekä väestönsuojien rakentamista. Pelastustoimen kehittämiseen liittyvää pelastuslain uudistamista jatketaan maakuntien toiminnan käynnistämisen jälkeen saatujen kokemusten pohjalta erikseen käynnistettävällä hankkeella.

Tiivistelmä

Pelastuslakiin tehdään maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä, maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä sekä valtioneuvoston asetuksen valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta johtuvat muutokset sekä eräitä muita tarkistuksia.

Lähtökohdat

Hallitusohjelman mukaan pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinaatiota vahvistetaan ja parannetaan. Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää, jossa nykyistä suuremmat alueet pystyvät varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin koko maassa. Uudistuksella varmistetaan pelastustoimen resurssien tehokas käyttö niin, että pelastustoimen toimintavalmius ei heikkene.

Lisätietoja