Reform av räddningslagen

Reform av räddningslagen

SM042:00/2016 Lagstiftningsprojekt

I räddningslagen görs ändringar som föranleds av ändringar i lagstiftningen om inrättande av landskap, genomförande av landskapsreformen och omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter, av statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet och vissa andra justeringar.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM042:00/2016

Ärendenummer SMDno-2016-1495

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 28.9.2016 – 31.3.2019

Datum för tillsättande 28.9.2016

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Reformit

spetsprojekt Maakuntauudistus

åtgärder Maakuntauudistus

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar

Riksdagens svar EV 180/2018

I denna proposition föreslås det att räddningslagen, lagen om Räddningsinstitutet, lagen om brandskyddsfonden och vissa andra lagar ändras. Genom propositionen görs ändringar som föranleds av lagstiftningen om inrättandet av landskap, genomförandet av landskapsreformen och omorganiseringen av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter samt vissa andra ändringar.

Ansvarig ministerSisäministeri Mykkänen

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2018

Mål och resultat

Pelastustoimen sääntely muutetaan vastaamaan maakunnallisen pelastustoimen järjestelmää.

Pelastuslakiin tehdään maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä, maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä sekä valtioneuvoston asetuksen valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta johtuvat muutokset. Lisäksi pelastuslakiin tehdään eräitä tarkistuksia, jotka koskevat pelastustoimeen kuuluvan ulkomaille annettavan avun ja pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun vastaanottamista, paloilmoittimien aiheuttamista erheellisistä hälytyksistä perittäviä maksuja, pelastustoimen sivutoimisen ja sopimushenkilöstön koulutusta sekä väestönsuojien rakentamista. Pelastustoimen kehittämiseen liittyvää pelastuslain uudistamista jatketaan maakuntien toiminnan käynnistämisen jälkeen saatujen kokemusten pohjalta erikseen käynnistettävällä hankkeella.

Sammandrag

I räddningslagen görs ändringar som föranleds av ändringar i lagstiftningen om inrättande av landskap, genomförande av landskapsreformen och omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter, av statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet och vissa andra justeringar.

Utgångspunkter

Hallitusohjelman mukaan pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinaatiota vahvistetaan ja parannetaan. Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää, jossa nykyistä suuremmat alueet pystyvät varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin koko maassa. Uudistuksella varmistetaan pelastustoimen resurssien tehokas käyttö niin, että pelastustoimen toimintavalmius ei heikkene.

Ytterligare uppgifter