Poliisin henkilötietolain uudistus

Poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus, hallituksen esityksen valmistelu

SM064:00/2015 Säädösvalmistelu

Tehtävänä on laatia ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoiminnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksellä uudistettaisiin voimassa oleva poliisin henkilötietolaki poliisitoiminnan tarpeet huomioon ottaen. Säännöksissä huomioitaisiin EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM064:00/2015

Asianumerot SMDno-2015-2089

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 28.1.2016 – 31.12.2018

Asettamispäivä 28.1.2016

Lainvalmistelu

HE laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 318/2018

Esityksessä säädettäisiin henkilötietojen käsittelystä poliisin yksiköissä huomioiden erityisesti Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen ja tietosuojadirektiivin asettamat vaatimukset. Lisäksi huomioidaan eräät kansalliset, erityisesti poliisin rikostorjuntaa koskevat tietojen käsittelytarpeet.

VastuuministeriSisäministeri Mykkänen

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen keskeisin tavoite on valmistella uusi poliisin henkilötietolaki, joka täydentäisi tietosuojadirektiivin yleistä täytäntöönpanolainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta siltä osin kuin tarvittavat täytäntöönpanosäännökset eivät sisälly mainittuihin säädöksiin. Tarkoituksena on, että uusi poliisin henkilötietolaki täyttäisi Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön vaatimukset, ottaen huomioon rikostorjunnan tarpeet ja myös perus- ja ihmisoikeuksien asettamat vaatimukset.

Tavoitteena on valmistella poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevat uudet säännökset ja näin saattaa lainsäädäntö vastaamaan eurooppalaisia vaatimuksia sekä toisaalta saattaa lainsäädäntö vastaamaan toimintaympäristön ja poliisilainsäädännön muutoksista johtuvia keskeisiä ja tärkeitä henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojan tarpeita. Muutosten seurauksena on lisääntynyt tarve varmistaa tiedonvaihdon, rikostiedustelun ja muun tiedonhankinnan perusteella saatavien henkilötietojen asianmukainen käsittely.

Tiivistelmä

Tehtävänä on laatia ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoiminnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksellä uudistettaisiin voimassa oleva poliisin henkilötietolaki poliisitoiminnan tarpeet huomioon ottaen. Säännöksissä huomioitaisiin EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

Lähtökohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luonnollisten henkilöiden tietojen suojelusta (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) sekä direktiivi luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten (EU) 2016/680 (tietosuojadirektiivi) annettiin 27.4.2016. Säädösten tavoitteena on luoda Euroopan unionille ajanmukainen, vahva, yhtenäinen ja kattava tietosuojakehys. Asetusta sovelletaan 25.5.2018 lähtien ja direktiivi on saatettava kansallisesti voimaan viimeistään 6.5.2018.

Eduskunnan vastauksessa EV 216/2013 vp hallituksen esitykseen laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää mahdollisimman pian poliisin henkilötietolain kokonaisuudistuksen ja että sen yhteydessä huomioidaan muiden seikkojen ohella Euroopan unionissa valmisteilla olevan uuden tietosuojalainsäädännön lopullinen sisältö ja vaatimukset kansalliselle lainsäädännölle sekä hallintovaliokunnan mietinnöstä HaVM 26/2013 vp ilmenevät lain rakennetta ja sisältöä koskevat huomautukset, mukaan lukien poliisin henkilötietolaissa tarkoitettujen rekisterien valvonnan kehittäminen. Samassa yhteydessä tulee tarkistaa myös rajavartiolaitoksen henkilötietolain säännökset.

Lisätietoja

Lisää aiheesta