Reform av personuppgiftslagen för polisväsendet

Totalreform av lagstiftningen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, förberedning av regeringens proposition

SM064:00/2015 Lagstiftningsprojekt

Uppgiften är att sammanställa ett förslag till regeringsproposition med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt till vissa lagar som har samband med denna. Genom propositionen revideras den gällande personuppgiftslagen för polisväsendet. I bestämmelserna beaktas de krav som ställs i EU:s dataskyddslagstiftning.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM064:00/2015

Ärendenummer SMDno-2015-2089

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 28.1.2016 – 31.12.2018

Datum för tillsättande 28.1.2016

Lagberedning

RP med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 318/2018

I propositionen föreslås bestämmelser om behandlingen av personuppgifter vid polisens enheter särskilt med beaktande av de krav som Europeiska unionens dataskyddsförordning och dataskyddsdirektiv ställer. Vidare tas det hänsyn till vissa nationella behov av uppgiftsbehandling i synnerhet när det gäller polisens brottsbekämpning.

Ansvarig ministerSisäministeri Mykkänen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Mål och resultat

Hankkeen keskeisin tavoite on valmistella uusi poliisin henkilötietolaki, joka täydentäisi tietosuojadirektiivin yleistä täytäntöönpanolainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta siltä osin kuin tarvittavat täytäntöönpanosäännökset eivät sisälly mainittuihin säädöksiin. Tarkoituksena on, että uusi poliisin henkilötietolaki täyttäisi Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön vaatimukset, ottaen huomioon rikostorjunnan tarpeet ja myös perus- ja ihmisoikeuksien asettamat vaatimukset.

Tavoitteena on valmistella poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevat uudet säännökset ja näin saattaa lainsäädäntö vastaamaan eurooppalaisia vaatimuksia sekä toisaalta saattaa lainsäädäntö vastaamaan toimintaympäristön ja poliisilainsäädännön muutoksista johtuvia keskeisiä ja tärkeitä henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojan tarpeita. Muutosten seurauksena on lisääntynyt tarve varmistaa tiedonvaihdon, rikostiedustelun ja muun tiedonhankinnan perusteella saatavien henkilötietojen asianmukainen käsittely.

Sammandrag

Uppgiften är att sammanställa ett förslag till regeringsproposition med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt till vissa lagar som har samband med denna. Genom propositionen revideras den gällande personuppgiftslagen för polisväsendet. I bestämmelserna beaktas de krav som ställs i EU:s dataskyddslagstiftning.

Utgångspunkter

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luonnollisten henkilöiden tietojen suojelusta (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) sekä direktiivi luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten (EU) 2016/680 (tietosuojadirektiivi) annettiin 27.4.2016. Säädösten tavoitteena on luoda Euroopan unionille ajanmukainen, vahva, yhtenäinen ja kattava tietosuojakehys. Asetusta sovelletaan 25.5.2018 lähtien ja direktiivi on saatettava kansallisesti voimaan viimeistään 6.5.2018.

Eduskunnan vastauksessa EV 216/2013 vp hallituksen esitykseen laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää mahdollisimman pian poliisin henkilötietolain kokonaisuudistuksen ja että sen yhteydessä huomioidaan muiden seikkojen ohella Euroopan unionissa valmisteilla olevan uuden tietosuojalainsäädännön lopullinen sisältö ja vaatimukset kansalliselle lainsäädännölle sekä hallintovaliokunnan mietinnöstä HaVM 26/2013 vp ilmenevät lain rakennetta ja sisältöä koskevat huomautukset, mukaan lukien poliisin henkilötietolaissa tarkoitettujen rekisterien valvonnan kehittäminen. Samassa yhteydessä tulee tarkistaa myös rajavartiolaitoksen henkilötietolain säännökset.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet