Statsrådet och ministerierna Media

Polisens och Gränsbevakningsväsendets personuppgiftslagar och lagen om genomförande av PNR-direktivet träder i kraft den 1 juni

Inrikesministeriet 9.5.2019 14.04
Pressmeddelande 36/2019

Polisens och Gränsbevakningsväsendets personuppgiftslagar moderniseras och uppdateras så att de motsvarar EU:s nya krav i fråga om dataskydd. Dessutom kan flygpassageraruppgifter i fortsättningen användas i större omfattning än tidigare för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet.

Statsrådet föreslog den 9 maj att lagarna om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och vid Gränsbevakningsväsendet samt lagen om genomförande av PNR-direktivet ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna den 10 maj och att de ska träda i kraft den 1 juni 2019.

Polisen använder personuppgifter i enlighet med de nya dataskyddskraven

Personuppgiftslagen förbättrar polisens möjligheter att på ett mångsidigare sätt använda de personuppgifter som fåtts genom befintliga befogenheter för att förebygga, avslöja och utreda brott. I lagen föreskrivs också om behandlingen av personuppgifter i polisens andra uppgifter och vid skyddspolisen. Genom polisens nya personuppgiftslag säkerställs att polisen behandlar personuppgifter i enlighet med de nya kraven i EU:s dataskyddslagstiftning och den nationella dataskyddslagstiftningen. Lagen är inte längre bunden till register eller informationssystem utan till de ändamål för vilka personuppgifter behandlas.

Poliserna får använda endast de personuppgifter som de behöver i sitt eget arbete. Användarrättigheter till polisens informationssystem beviljas utifrån arbetsuppgifterna för polisen i fråga. En lagenlig behandling av personuppgifter ingår i tjänsteplikten för poliser och andra som arbetar vid myndigheterna.

Dataombudsmannen övervakar behandlingen av personuppgifter i polisens verksamhet. Användningen av systemen övervakas regelbundet också som en del av den interna laglighetskontrollen vid Polisstyrelsen och polisens enheter. Lagligheten hos polisens verksamhet och behandlingen av personuppgifterna kontrolleras dessutom av riksdagens justitieombudsman, justitiekanslersämbetet vid statsrådet och inrikesministeriet.

Också Gränsbevakningsväsendets personuppgiftslag moderniseras

I stället för bestämmelser om enskilda register och informationssystem innehåller också Gränsbevakningsväsendets personuppgiftslag i fortsättningen bestämmelser om de ändamål för vilka Gränsbevakningsväsendet får behandla personuppgifter. Såsom ändamål med behandlingen av personuppgifter anges, på motsvarande sätt som i den gällande lagen, gränskontroll, upprätthållande av gränsordningen och gränssäkerheten, utredning av brott som undersöks av Gränsbevakningsväsendet samt att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, att förebygga och avslöja brott som undersöks av Gränsbevakningsväsendet, militärrättsvården samt andra uppgifter som föreskrivits för Gränsbevakningsväsendet, t.ex. olika tillsynsuppgifter.

Flygpassageraruppgifterna blir en mer omfattande del av bekämpning av brottslighet

EU:s direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar, det s.k. PNR-direktivet (Passenger Name Record), gör det möjligt att i större omfattning än tidigare använda uppgifterna om passagerare inom flygtrafiken vid bekämpning av terrorism och grov brottslighet. Registret över PNR-uppgifter innehåller de uppgifter om passagerarna som de har angett i samband med bokningen. Sådana uppgifter är t.ex. namn, adress, kontaktuppgifter och betalningsinformation.

Direktivet genomförs genom lagen om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet. Enligt lagen är lufttrafikföretag skyldiga att överföra vissa passageraruppgifter till enheten för passagerarinformation i syfte att bekämpa terrorism och grov brottslighet. I Finland utgörs enheten för passagerarinformation av en kriminalunderrättelseenhet som polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet bildar.

Enheten för passagerarinformation analyserar uppgifter enligt de kriterier som fastställts i förväg och jämför uppgifterna med sådana nationella och internationella databaser som är väsentliga med tanke på bekämpningen av terroristbrott och grov brottslighet. Målet är att identifiera de personer som kan vara delaktiga i terroristbrott eller i annan grov brottslighet. Om det visar sig att ytterligare undersökningar behövs, överför enheten uppgifterna till de behöriga myndigheterna som i Finland är polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet. Passageraruppgifterna förvaras vid enheten för passagerarinformation under en period på fem år.

Frågor och svar om bestämmelserna om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Ytterligare information:

Suvi Pato-Oja, specialsakkunnig, tfn 0295 488 379, [email protected] (Polisens personuppgiftslag och PNR-lagen)
Anne Ihanus, överinspektör för gränsbevakningsfrågor, tfn 0295 421 608, [email protected] (Gränsbevakningsväsendets personuppgiftslag)