Bestämmelserna om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Polisen och Gränsbevakningsväsendets personuppgiftslagar har moderniserats och uppdaterats så att de motsvarar EU:s nya krav i fråga om dataskydd. I den lag som gäller polisen finns det också bestämmelser om behandlingen av personuppgifter vid skyddspolisen.

Lagarna är inte längre bundna till register eller informationssystem utan till de ändamål för vilka personuppgifter behandlas.

Riksdagen antog den 18 mars 2019 enhälligt regeringspropositionerna till polisens och Gränsbevakningsväsendets personuppgiftslagar. Statsrådet föreslog den 9 maj att lagarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna den 10 maj och att de ska träda i kraft den 1 juni 2019.

Frågor och svar