Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår reformer som förbättrar Finlands förutsättningar att delta i internationella insatser

försvarsministerietinrikesministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2022 14.54
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av utrikesministeriet föreslår ändringar i lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd. Enligt förslaget ska lagens tillämpningsområde även omfatta insatser som en finsk myndighet genomför utanför Finlands territorium utifrån Finlands nationella behov utan en extern begäran. Insatsen kan genomföras självständigt eller till stöd för en annan finsk myndighet med beaktande av den internationella rättens begränsningar (övrig internationell verksamhet). Vidare ska det göras tydligare att lagen också kan tillämpas på samarbetet med Finlands centrala partner. Syftet är att förbättra förutsättningarna för att i högre grad kunna medverka i att lämna och ta emot internationellt bistånd, delta i samarbetet och stödja en annan myndighet utomlands.

När det gäller bestämmelserna om förfarande i brådskande situationer, föreslår arbetsgruppen att den geografiska begränsningen ska slopas. Gruppen föreslår också att begränsningarna i samband med förfarandet i brådskande situationer som kräver militära maktmedel ska ändras så att begränsningarna görs mindre situationsspecifika, men att förfarandet fortfarande ska gälla ytterst exceptionella situationer.

De föreslagna ändringarna påverkar inte de högsta statsorganens lagstadgade behörighet. 

Arbetsgruppens betänkande innehåller också ändringar som krävs i utrikesministeriets, försvarsministeriets och inrikesministeriets sektorsspecifika lagstiftning.

Arbetet med att revidera lagen inleddes i oktober 2021 efter evakueringsinsatsen i Afghanistan. I samband med detta kom det fram att det bör vara möjligt för finska myndigheter att utan en extern begäran kunna genomföra insatser utomlands självständigt eller som stöd för en annan finsk myndighet. Vidare insåg man att det behövdes en omvärdering av hurudana situationer som kan kräva snabba beslut om militära maktmedel. Medan arbetet framskridit har säkerhetsläget ytterligare förändrats. Därför har arbetsgruppen också beaktat akuta och förutsebara utmaningarna i omvärlden. 

Arbetsgruppen som tagit fram betänkandet bestod av företrädare för republikens presidents kansli, statsrådets kansli, utrikesministeriet, justitieministeriet, försvarsministeriet och inrikesministeriet.

Bestämmelserna om lämnande av och begäran om internationellt bistånd kan också tillämpas när Finland är medlem i Nato. Eventuella övriga behov att justera lagstiftningen till följd av Natomedlemskapet utvärderas separat.

Utlåtanden om arbetsgruppens betänkande kan lämnas i tjänsten Utlåtande.fi fram till den 8 juli 2022.

Mer information:
Kaija Suvanto, rättschef, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 159, [email protected]
Hanna Nordström, lagstiftningsdirektör, försvarsministeriet, tfn +358 295 140 600,[email protected],
Tapio Puurunen, lagstiftningsråd, inrikesministeriet, tfn +358 295 488 254, [email protected]