Hoppa till innehåll
Media

Ändringen av skjutvapenlagen gör reservistverksamhetens särställning officiell

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2019 11.50 | Publicerad på svenska 19.3.2019 kl. 16.10
Pressmeddelande 21/2019

Riksdagen godkände den 19 mars regeringens proposition om ändring av skjutvapenlagen och lagen om frivilligt försvar. Därigenom genomförs de ändringar som EU:s vapendirektiv förutsätter i Finlands lagstiftning. Ändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

– Genom lagändringarna tryggar vi medborgarnas säkerhet samtidigt som vi garanterar att finländarnas jakt, vapenhobby och reservistverksamhet kan fortsätta. En anpassning av direktivet till lagstiftningen i Finland har krävt mycket arbete, men nu fastställs reservistverksamheten separat som en undantagsgrund för anskaffning och användning av behövliga vapen. Det frivilliga försvaret får hållbara lagliga ramar och i europeiskt hänseende en exceptionell ställning, så som det förtjänar att få i Finland, konstaterar inrikesminister Kai Mykkänen.

Skjutvapenlagens definitioner av vapenkategorier och bestämmelser om vapentillstånd ändrades så att de motsvarar direktivändringen. Utgångspunkten för lagberedningen var att förhindra att särskilt farliga vapen eller delar av dem hamnar i fel händer, dock utan att samtidigt försvåra den i europeiskt perspektiv exceptionella reservistverksamheten och annan vapenhobby i Finland.

Bakgrunden till ändringarna av EU:s vapendirektiv är de senaste årens terrordåd i Centraleuropa, där bl.a. automatvapen har använts. I och med direktivändringen flyttades vissa vapen, t.ex. skjutvapen för självladdande enkelskott med laddningsanordning med stor kapacitet, till kategorin förbjudna skjutvapen, dvs. till den s.k. kategori A. På så sätt har en del av de vapen som tidigare hört till kategori B (skjutvapen för vilka det krävs tillstånd) flyttats till kategori A (förbjudna skjutvapen).

Vapen i kategori A kan användas i skytteutbildning

EU-medlemsstaterna har möjlighet att bevilja tillstånd för förvärv och innehav av förbjudna skjutvapen t.ex. för försvarsändamål samt för museer, samlare och tävlingsskyttar. I Finlands skjutvapenlagstiftning utnyttjas denna möjlighet.

Försvarsutbildningsföreningen kan beviljas tillstånd för vissa sådana vapen i direktivets kategori A som används i skytteutbildning som främjar den militära förmågan. Dessutom kan t.ex. reservist- eller sportskytteorganisationer beviljas tillstånd för vapen i kategori A för sportskytteutbildning.

Också enskilda reservister kan beviljas tillstånd för sådana vapen i kategori A som är viktiga för reservistverksamheten och sportskyttar för långa och korta skjutvapen för självladdande enkelskott med laddningsanordning med stor kapacitet. För andra särskilt farliga vapen såsom sprängämnen och vapen som omvandlats från automatiska skjutvapen kan det inte beviljas tillstånd på grund av hobbyverksamhet.

Många undantag från tillståndsplikten i fråga om laddningsanordningar

Laddningsanordningar med stor kapacitet för skjutvapen för självladdande enkelskott blir tillståndspliktiga. Effekterna av förändringen minskas av att tillståndsplikten inte kommer att gälla för sådana laddningsanordningar som har tillverkats för ett sådant automatvapen av en modell som börjat tillverkas före 1946 och som inte lämpar sig för att monteras på skjutvapen för självladdande enkelskott. Dessa laddningsanordningar har bevarats som souvenirer och till dem hör t.ex. laddningsanordningarna för Suomi-maskinpistolen, den lätta kulsprutan Emma och den lätta kulsprutan Lahti-Saloranta.

Tillståndsplikten gäller inte heller laddningsanordningar som har försatts i varaktigt obrukbart skick eller som i fråga om sin kapacitet är permanent nedsatta. Närmare bestämmelser om försättande av en laddningsanordning i varaktigt obrukbart skick och om permanent nedsättande av kapaciteten hos en laddningsanordning utfärdas genom förordning av inrikesministeriet när lagen träder i kraft.

EU:s vapendirektiv trädde i kraft den 13 juni 2017. Avsikten är att republikens president inom kort ska stadfästa de nationella lagändringar som gäller EU:s vapendirektiv. Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

intermin.fi/sv/skjutvapendirektiv

Behandling i riksdagen

Ytterligare information:
Elina Rantakokko, specialsakkunnig, tfn 0295 488 611, [email protected] (skicka ett e-postmeddelande där du ber henne ringa upp dig)
Risto Lammi, avdelningschef, tfn 0295 488 550, [email protected]
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 5131 539, [email protected] (intervjuförfrågningar till minister Mykkänen)

 

Korrigering 21.3.2019 kl. 13.30. Texten i sjunde stycket om reservisternas och sportskyttarnas lov har preciserats.