Hoppa till innehåll
Media

Migrationsdialogerna bjuder in till diskussion om migration

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2022 12.15 | Publicerad på svenska 23.8.2022 kl. 16.09
Pressmeddelande

Inrikesministeriet inleder diskussionsserien Migrationsdialoger. Avsikten är att få olika aktörer på olika håll i Finland att under hösten ordna egna diskussioner om migration. Målet med diskussionerna är att öka förståelsen för olika synvinklar och migrationens föränderliga natur.

För diskussionerna rekommenderas Dialogpausmetoden, som är ett verktyg för att inleda och föra konstruktiv dialog i små grupper. Migrationsdialogerna syftar till att öka dialogen, förståelsen och tilliten mellan människor.

– Den tillspetsade migrationsdebatten kan medföra att många nöjer sig med att vara passiva åskådare. Till ett fungerande samhälle och en stark demokrati hör att medlemmarna kan föra en dialog med varandra. Migrationsdialogerna bidrar till att så många som möjligt och personer med varierande bakgrund kan och vill delta i diskussionen och föra fram synpunkter som är viktiga för dem själva, säger överdirektör Minna Hulkkonen vid inrikesministeriets migrationsavdelning.

Vilken sammanslutning som helst kan ordna en egen migrationsdialog. Som diskussionsarrangörer välkomnas till exempel kommuner, organisationer, företag, myndigheter, partier, nätverk, projekt, läroanstalter, museer, bibliotek och festivaler.

Migrationsdialogerna förs 7.10, 27.10 och 3.11. Diskussion kan ordnas på en, två eller alla tre dagar.

Målet är att vidga diskussionen om migration

Diskussionen om migration behöver vidgas även till sitt innehåll, så att fenomenet kan behandlas i hela dess omfattning.  Dialogarrangören kan bestämma utgångspunkten för diskussionen. Den kan till exempel handla om arbetssökande, studier, tillståndsprocesser, integration, delaktighet, tjänster, kulturutbud eller vilket annat tema som helst som upplevs viktigt.

– Arbete, familj och studier är de främsta orsakerna till att flytta till Finland. Migrationen är ett bestående och växande fenomen, en del av nuet och framtiden i Finland. Det är viktigt att föra en öppen och mångsidig diskussion om temat i samhället, säger specialsakkunnig Anna Rundgren.

Viktigast är att lyssna på och respektera varandra

Under migrationsdialogerna kan man också lyfta fram kritik och oro i anslutning till migration. Avsikten är inte att nå enighet utan att föra samman människor med olika utgångspunkter till en jämlik dialog. 

– Det är viktigt att diskussionen förs i en konstruktiv anda och att deltagarna medvetet strävar efter att minska motsättningarna mellan människor. På så sätt skapas ett klimat där också konflikter kan hanteras. Det avgörande är att lyssna på och respektera sina samtalspartner, säger tjänstedesigner Mariana Salgado

Anmäl dig som diskussionsarrangör senast 16.9.

Att ordna eller delta i en migrationsdialog ger möjlighet att främja en konstruktiv diskussionskultur och lyfta fram olika perspektiv. Beroende på diskussionsarrangörens utgångspunkter kan dialogen också till exempel främja en viss befolkningsgrupps delaktighet, utreda migrationens effekter för organisationen samt stärka organisationens gemenskap. 

Det finns tydliga anvisningar och material för dialogerna, så att det ska vara så enkelt som möjligt att ordna dem. Arrangörer ska anmäla sig senast fredag 16.9. Information om de anmälda migrationsdialogerna sammanställs på inrikesministeriets webbplats.

Sammanfattning utnyttjas i beredningen av lagstiftning och politik

Mot slutet av året låter inrikesministeriet göra en sammanfattning av alla diskussioner för att utnyttjas bland annat i totalreformen av utlänningslagen och i beredningen av Finlands övergripande migrationspolitik. Övergripande migrationspolitik avser att man tar hänsyn till alla fenomen och samhälleliga frågor som anknyter till migrationsrörelsen. På så sätt bidrar den fördjupade förståelse som diskussionerna gett till utvecklingen av optimala och hållbara lösningar senare.

Sammanfattningen av migrationsdialogerna offentliggörs i början av 2023.

Diskussionsserien är en pilot inför de nationella dialogerna

Inrikesministeriet är initiativtagare och samordnare för migrationsdialogerna. Bakom diskussionsserien ligger dessutom en arbetsgrupp med representanter för bland annat Migrationsverket, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, justitieministeriet och finansministeriet.

Diskussionsserien Migrationsdialoger är en pilot inför de nationella dialogerna. De nationella dialogerna är ett koncept som tagits fram av finansministeriet, DialogAkademin, stiftelsen Dialogpaus och andra aktörer i syfte att främja dialogen kring olika frågor mellan allmänheten, olika sammanslutningar och myndigheterna. De nationella dialogerna startar i början av 2023. 

Motsvarande dialogserier har redan ordnats i Finland och erfarenheterna från dem är goda. I till exempel serien Undantagstidens dialoger ordnades nästan 300 dialoger under perioden 2020–2021 och de samlade cirka 2 100 deltagare. 

Mer information:

specialsakkunnig Anna Rundgren, tfn 0295 488 324, [email protected]
tjänstedesigner Mariana Salgado, tfn 0295 488 385, [email protected]

Migrationsdialogerna på sociala medier:
#maahanmuuttodialogit #migrationsdialoger #immigrationdialogues