Hoppa till innehåll
Media

Ny lagstiftning preciserar Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets handräckning till polisen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2022 13.55
Pressmeddelande

Ny lagstiftning preciserar polisens möjligheter att få sådan handräckning av Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet som innefattar användning av maktmedel. Uppdateringen av lagstiftningen är en del av myndigheternas beredskap och gäller mycket exceptionella situationer. Statsrådet föreslog den 19 maj att lagarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna den 20 maj, och de träder i kraft den 15 juni 2022.

Genom den nya handräckningslagen upphävs den över 40 år gamla lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen och uppdateras bestämmelserna om handräckning så att de motsvarar den förändrade omvärlden. Lagen innehåller exaktare bestämmelser än för närvarande om handräckning och beslutsfattande i exceptionella situationer. I lagen föreskrivs också om verkställigheten av beslut om handräckning och om samordningen av polisens och Försvarsmaktens funktioner i handräckningssituationer. 

Motsvarande ändringar görs också i gränsbevakningslagens bestämmelser om Gränsbevakningsväsendets krävande handräckning till polisen.

Avsikten är att förbättra polisens beredskap och förmåga att förhindra brott som äventyrar ett stort antal människors liv och hälsa

Ett av syftena med den nya lagen är att förbättra polisens förmåga att förbereda sig för och förhindra samt omedelbart ingripa i till exempel terrorangrepp. 

I lagen föreskrivs det exaktare än tidigare om förutsättningarna för att ge handräckning och om beslutsfattandet i fråga om handräckning. Målet är att beslut om krävande handräckning kan fattas utifrån betydelsefull information tillräckligt snabbt och i tillräckligt god tid i förhållande till situationen.

Lagen medför inga ändringar i den vardagliga, så kallade sedvanliga handräckningen mellan myndigheterna, utan ändringarna gäller mycket exceptionella situationer där polisens personal eller materiel inte räcker till. Genom den nya lagen ges Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet inte heller några nya befogenheter. I de handräckningssituationer som avses i lagen är det fråga om att uppgifter som hör till polisen sköts under ledning och uppsikt av polisen.

Krävande handräckning är avsedd som den sista utvägen i mycket exceptionella och sällsynta situationer som man i första hand försöker förebygga med hjälp av andra metoder. 

Ytterligare information:
Heidi Aliranta, specialsakkunnig, tfn 0295 488 367, [email protected]