Hoppa till innehåll
Media

Nytt ärendehanterings- och behandlingssystem underlättar förvaltningen av EU-fonder och projekt inom området för inrikes frågor

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2022 14.50
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har sänt ett utkast till lag om ändring av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 på remiss. Det föreslås att lagen ändras för att ärendehanteringen i samband med ansökan om understöd från fonderna och behandlingen av understöden ska kunna skötas via ett nytt ärendehanterings- och behandlingssystem.

Genom de ändringar som görs i lagstiftningen föreskrivs det bland annat om behövliga ändringar vid ansökan om understöd och vid rapporteringen av hur det använts. Dessutom förbereder man sig på att uppgifter i ärendehanterings- och behandlingssystemet kan överföras och lämnas ut via ett tekniskt gränssnitt.

Genom ändringarna föreskrivs det också om vilka uppgifter som ska behandlas i ärendehanterings- och behandlingssystemet, vilka aktörer som ska använda systemet, om den personuppgiftsansvarige för systemet och om vilken aktör som ansvarar för systemet enligt lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen. Dessutom föreskrivs det om stark autentisering vid användning av ärendehanterings- och behandlingssystemet.

Europaparlamentets och rådets förordning som gäller Europeiska unionens fonder inom området för inrikes frågor, så kallade allmänna förordningen, förutsätter att det används ett elektroniskt system för datautbyte mellan understödstagarna och de myndigheter som svarar för förvaltningen av fonderna senast från och med den 1 januari 2023.

Remissbehandlingen pågår till den 22 juli 2022.

Ytterligare information:
Nina Routti-Hietala, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 242, [email protected] 
Hanna Salminen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 340, [email protected]