Anvisningar och material till diskussionsarrangörerna

På den här sidan hittar du anvisningar, material och tips för att ordna migrationsdialoger. Sidan kompletteras under september!

Diskussionsarrangörens uppgifter i ett nötskal

 1. Välj en rubrik för diskussionen genom att kombinera migration med ett tema som är viktigt för er, såsom ”Vad betyder migrationen för oss/vår klass/vår arbetsgemenskap/vår hobbyklubb?”, ”Tjänster för invandrare i vår kommun”, ”Hur påverkar den kulturella mångfalden vår organisation?”, ”Vardagen med en partner med invandrarbakgrund” osv. Migration kan betraktas ur många synvinklar, till exempel integration, språkundervisning, polarisering, marginalisering, arbetssökande, asylsökande, uppehållstillstånd, mänskliga rättigheter, barnens rättigheter, hälso- och sjukvård, kulturutbud...
 2. Välj en lämplig dag för diskussionen: fredag 7.10, torsdag 27.10 eller torsdag 3.11. Du kan ordna diskussionen på en, två eller alla tre dagar.
 3. Bestäm också hur länge diskussionen ska pågå och vilken form den ska ha. Diskussionen kan vara 2–3 timmar lång och föras på plats eller på distans.
 4. Anmäl dig som diskussionsarrangör senast fredag 14.10. Samtidigt kan du anmäla dig till en introduktion som passar ditt tidsschema. Introduktionerna hålls i Teams.
  Anmälningsblankett
 5. På den här sidan hittar du anvisningar och material för genomförandet av diskussionerna.
 6. Boka en lokal och eventuell servering eller en plattform för diskussion på distans. Kontrollera på förhand att lokalen är ostörd och att du kan ställa stolarna i ring. Om diskussionen förs på distans: testa plattformen på förhand.
 7. Bjud in deltagarna. Vi rekommenderar 3–12 deltagare i diskussion på plats eller 3–8 på distans.
 8. Anlita en person till sekreterare för diskussionen.
 9. Led diskussionen.
 10. Rapportera om de viktigaste temana, synvinklarna och insikterna från diskussionen på rapporteringsblanketten genast efter diskussionen.

Avgränsa din målgrupp

Målgruppen kan vara organisationsintern eller ett nätverk eller omfatta olika grupper på bredare front. Fundera över vilken målgrupp du vill involvera för att fördjupa förståelsen för migration. Avgränsa målgruppen enligt det. 

Vi rekommenderar 3–12 deltagare i en diskussion på plats eller 3–8 på distans. Hybriddiskussioner rekommenderar vi inte eftersom de är svåra att genomföra. Diskussionen kan gärna pågå 2–3 timmar.

Bjud in deltagare

Det lönar sig att använda alla tillgängliga kanaler för att bjuda in deltagare. Deltagarna hittar inte automatiskt till din diskussion även om den är en del av diskussionsserien Migrationsdialoger. Avsätt alltså tid för inbjudningarna. Det här är viktigt också för att inbjudan inspirerar till jämlik diskussion redan innan man infinner sig på platsen. 

Inbjudan kan utformas på många sätt. Det är bra att skriva en allmän inbjudningstext som kan förmedlas till olika grupper till exempel via e-post, sociala medier, anslagstavlor eller personligen. Det lönar sig att skapa en separat evenemangssida på organisationens webbplats eller Facebook, i synnerhet om åtminstone en del av deltagarna förväntas komma med via öppen anmälan.

Ju mer personlig din inbjudan är, desto säkrare samlar du deltagare. Du kan bearbeta den allmänna inbjudningstexten efter behov och ändra motiveringsfrågorna så att de berör respektive inbjuden grupp eller person. Ha samma mål för alla så att alla kommer för att diskutera samma tema.

Anmälningar kan du ta emot till exempel på en elektronisk blankett som du skapat för ändamålet eller i e-posten. Den sista anmälningsdagen ska gärna vara några dagar före diskussionen. På så sätt får du en uppfattning om huruvida det behövs påminnelser eller nya inbjudningar till en bredare krets.

Om du ordnar en diskussion som vem som helst kan anmäla sig till, ska du när du anmäler dig som arrangör bifoga en länk till mer information eller anmälan. Vi sammanställer information om de anmälda diskussionerna på en separat sida och lägger till länken i informationen om din diskussion.

Det är bra att skicka en bekräftelse till dem som anmält sig med närmare anvisningar och en begäran om att de ska meddela om de av någon anledning inte kan komma med.

Mall för inbjudan av deltagare (docx)
Inbjudan till diskussion | Stiftelsen Dialogpaus

Skriv inlägg på sociala medier

Om du vill kommunicera om diskussionen på förhand eller i efterhand på sociala medier, kan du använda färdiga bilder

Vi rekommenderar att du använder någon av följande hashtaggar: #maahanmuuttodialogit #migrationsdialoger #immigrationdialogues

Om du vill berätta närmare vad det är fråga om, kan du också bifoga en länk till evenemangssidan för migrationsdialogerna: www.intermin.fi/sv/migrationsdialoger

Om du skapar en evenemangssida på Facebook för din diskussion, kan du använda en färdig pärmbild på sidan:

Manuskript för diskussion

Med hjälp av manuskriptutkastet kan du enkelt planera diskussionen på förhand. Manuskriptet stöder faciliteringen (ledningen av diskussionen) och behöver inte delas ut till deltagarna. 

När du bearbetat manuskriptet till sin slutliga form kan du skriva ut det åt dig själv. Formuleringarna i manuskriptet är exempel. Du kan skriva om dem så att de passar ditt diskussionstema och dig själv.

Utkast till manuskript (pptx)

Annat nyttigt material:
Kort för att leda diskussionen | Stiftelsen Dialogpaus
Spelregler för en konstruktiv diskussion | Stiftelsen Dialogpaus
Distansfacilitering av dialog (på finska) | DialogAkademin
Såhär tar du hänsyn till olika språkanvändare i en dialog | Stiftelsen Dialogpaus

Introduktionsvideo

Du kan introducera deltagarna i diskussionstemat genom att först visa dem den allmänna introduktionsvideon. Om du ordnar diskussionen på distans, rekommenderar vi att du delar videolänken till deltagarna i chatten, så att var och en kan titta på den för sig själv under den tid som reserveras för det.

Introduktionsvideo | YouTube

Informativa diabilder

De informativa diabilderna om migration är avsedda som stöd för diskussionerna. Du kan visa de diabilder som passar er diskussion i samband med inledningen eller när ni fördjupar diskussionen. Diabilderna är också till nytta om diskussionen inte tar fart eller om den spårar ur.

Informativa diabilder (pptx)

Anvisningar för sekreteraren

Be sekreteraren anteckna så noggrant som möjligt vad deltagarna säger – utan tolkning och så att ingens namn skrivs upp. Sekreteraren behöver inte bry sig om skrivfel.

Kom överens med sekreteraren om vem av er som berättar för deltagarna vad anteckningarna ska användas till. Till exempel så här: 

”Anteckningarna från diskussionen används för att göra en sammanfattning av diskussionsserien Migrationsdialoger. Sammanfattningen utnyttjas bland annat av inrikesministeriet i totalreformen av utlänningslagen och i beredningen av Finlands övergripande migrationspolitik. Sammanfattningen sänds också till riksdagspartierna. Ingens identitet kommer att framgå av anteckningarna eller sammanfattningen.”

Rapportering

Fyll i rapporteringsblanketten genast efter diskussionen och bifoga anteckningarna från diskussionen.

Rapporteringsblankett

Under diskussionen når ni säkert djupare insikter om temat och dem lönar det sig att utnyttja också i er egen verksamhet. Avtala så långt möjligt före diskussionen om vem som ska få ta del av anteckningarna från diskussionen (förutom rapporteringsblanketten).

Så här säkerställer du effektiviteten | Stiftelsen Dialogpaus