Interoperabilitet för information i EU-informationssystem för säkerhet  

Det nationella genomförandeprojekt som inrikesministeriet tillsatt är ett led i EU:s utvecklingsarbete för att samordna uppgifter i EU-informationssystem för inre säkerhet, gränssäkerhet och migrationshantering (Interoperability). I projektet ingår också ett lagstiftningspaket. I lagstiftningsprojektet, som tillsattes i april 2020, har man berett behövliga ändringar i den nationella lagstiftningen. Författningsförslaget behandlas för närvarande i riksdagen och avsikten är att det träder i kraft hösten 2022.

De finländska myndigheterna använder EU:s informationssystem i sitt dagliga arbete. I projektet samordnas olika myndigheters åtgärder i anslutning till genomförandet av ändringen i Finland. Projektet svarar för det nationella genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordningar i samarbete med behöriga myndigheter. Inrikesministeriet samordnar arbetet i Finland. I projektet deltar också justitieministeriet, utrikesministeriet och finansministeriet. Motsvarande projekt pågår också i andra EU-länder. 

Syftet med det europeiska samordningsarbetet är att stärka säkerheten samtidigt som det ska säkerställas att gränstrafiken är smidig. I framtiden kommer myndigheterna att bättre kunna upptäcka säkerhetshot, effektivisera kontrollerna vid de yttre gränserna samt bekämpa identitetsbedrägerier och olaglig invandring. 

Omfattande interoperabla informationssystem

Om informationssystemen fungerar ihop i hela Europa kan behöriga myndigheter, såsom gränsbevakare, poliser, visum- och migrationsmyndigheter, allt snabbare få mer heltäckande och tillförlitliga uppgifter om personer från tredjeländer som befinner sig inom EU:s område. På så sätt kan till exempel brottsmisstänkta identifieras bättre än tidigare. 

Interoperabiliteten i hela EU garanteras genom att införa följande fyra komponenter:

  1. En europeisk sökportal där man kan söka i flera informationssystem samtidigt, inklusive biometriska uppgifter, såsom ansiktsbilder och fingeravtryck.
  2. En gemensam biometrisk matchningstjänst som gör det möjligt att jämföra biometriska uppgifter i ett system med fingeravtryck och ansiktsbilder i andra system. 
  3. En gemensam databas för identitetsuppgifter med personuppgifter, biometriska uppgifter och resehandlingsuppgifter från olika EU-informationssystem om personer från länder utanför EU. 
  4. En detektor för multipla identiteter som kontrollerar om personuppgifterna, de biografiska uppgifterna eller resehandlingsuppgifterna i en sökning finns i andra system, detta för att man kan upptäcka om det finns flera identiteter med samma biometriska uppgifter.

De informationssystem som den europeiska interoperabiliteten gäller och respektive nationella ansvariga myndigheter i Finland:

  • Informationssystemet för viseringar (VIS) | utrikesministeriet 
  • Systemet för att jämföra asylsökandes fingeravtryck (Eurodac) | Migrationsverket
  • Schengens informationssystem (SIS) | Polisstyrelsen
  • In- och utresesystemet | Gränsbevakningsväsendet
  • EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) | Gränsbevakningsväsendet
  • Europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN) | justitieministeriet

I de EU-informationssystem som omfattas av ändringen lagras endast uppgifter om tredjelandsmedborgare, med undantag för Schengens informationssystem. Ur enskilda människors synvinkel är den mest synliga ändringen vid den yttre gränsen att den traditionella stämplingen av tredjelandsmedborgares pass slopas och att man i hela EU övergår till en digital registrering av uppgifter om gränsövergångar. Det införs också ett förfarande för resetillstånd för tredjelandsmedborgare.

De informationssystemfunktioner som hänför sig till ändringen utvecklas före 2023. Informationssystemen på central nivå ska byggas av eu-LISA, Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa. Varje medlemsstat utvecklar sina egna nationella informationssystem eller gränssnittslösningar som är interoperabla med informationssystemen på central nivå. Systemen ska vara färdiga i tid för att helheten ska kunna tas i bruk samtidigt inom EU. Det första nya informationssystem som ska tas i bruk 2022 är in- och utresesystemet. Det kommer att införas tillsammans med EU:s reformerade informationssystem för viseringar. 

Fonden för inre säkerhet.

EU:s fond för inre säkerhet har understött myndighetsåtgärder som främjar interoperabiliteten mellan informationssystemen.