Lagstiftningsprojekt för tryggande av personalresurser vid Gränsbevakningsväsendet

SM004:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Under projektet förbereds förslagen till förändring av lag om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) och gränsbevakningslag (578/2005). Syftet med lagstiftningsprojektet är flexibel utnyttjande av Gränsbevakningsväsendets personalresurser samt tryggande av handlingsförmågan i olika störningssituationer under normala förhållanden.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM004:00/2023

Ärendenummer VN/1114/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.3.2023 –

Datum för tillsättande 1.3.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.1 Den nationella säkerheten och samhällets kristålighet stärks

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning och 34 g § i gränsbevakningslagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 11.1.2024
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 50/2023
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 7/2024
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 22/2024

Syftet med propositionen är att trygga Gränsbevakningsväsendets personalresurser. Propositionen baserar sig på en förstudie om behoven att ändra gränsbevakningslagstiftningen (SM049:00/201). Enligt propositionen kan vissa civila tjänster vid Gränsbevakningsväsendet tillsättas utan att de ledigförklaras, om vissa förutsättningar uppfylls, och kadetter som studerar vid Gräns- och sjöbevakningsskolan kan i allvarliga specialsituationer som hör till Gränsbevakningsväsendets ansvarsområde stödja Gränsbevakningsväsendets verksamhet. Dessutom föreslås det att vikariearrangemangen för chefen för Gränsbevakningsväsendet ska uppdateras. (konekäännös, maskinöversättning)

Ansvarig ministerInrikesminister Rantanen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Mål och resultat

Syftet med projektet är att trygga Gränsbevakningsväsendets personalresurser. Målet är att Gränsbevakningsväsendet ska kunna utnyttja sina personalresurser flexibelt och ändamålsenligt och på så sätt trygga sin funktionsförmåga vid olika störningar under normala förhållanden. Sådana situationer kan vara till exempel massinvandring, hybridpåverkan eller en utbredd epidemi av smittsam sjukdom, för vilkas skötsel Gränsbevakningsväsendet behöver mer personal. Ett ytterligare mål är att Gränsbevakningsväsendets ställning som beredskapsorganisation, Gränsbevakningsväsendets uppgifter inom det militära försvaret och de krigstida krav som ställs på dem ska kunna beaktas också när civilpersonal som sköter dessa uppgifter utnämns. Ett ytterligare mål är att förhindra att processen för att söka tjänster utnyttjas vid underrättelseinhämtning som riktar sig mot säkerhetsmyndigheternas verksamhet. Projektet hänför sig till Gränsbevakningsväsendets behov av att utveckla beredskapen för att avvärja hybridhot.

I och med lagändringarna kan kadetter som studerar vid Gräns- och sjöbevakningsskolan användas som stöd för Gränsbevakningsväsendets verksamhet till exempel vid skötseln av gränssäkerhetsuppgifter. I projektet bedöms också möjligheterna att utan offentligt ansökningsförfarande tillsätta civila tjänster som är centrala med tanke på den militära beredskapen och försvaret.

Sammandrag

Under projektet förbereds förslagen till förändring av lag om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) och gränsbevakningslag (578/2005). Syftet med lagstiftningsprojektet är flexibel utnyttjande av Gränsbevakningsväsendets personalresurser samt tryggande av handlingsförmågan i olika störningssituationer under normala förhållanden.

Utgångspunkter

Behoven att ändra och utveckla gränsbevakningslagstiftningen har under 2020–2022 utretts i inrikesministeriets förstudie (SM049:00/2019). I förstudieprojektet utarbetades utifrån en helhetsgranskning av gränsbevakningslagstiftningen en bedömningspromemoria (9 mars 2022) om behoven att ändra gränsbevakningslagstiftningen.

Enligt bedömningspromemorian behöver förfarandet för besättande av de civila tjänster vid Gränsbevakningsväsendet som är viktiga med tanke på den militära beredskapen och det militära försvaret utvecklas och kadetter som studerar vid Gräns- och sjöbevakningsskolan ska vid behov kunna stödja Gränsbevakningsväsendets verksamhet i allvarliga exceptionella situationer som hör till Gränsbevakningsväsendets ansvarsområde.

Mer om ämnet