Projekt som gäller personer som vistas i landet utan uppehållsrätt

SM012:00/2021 Lagstiftningsprojekt

I projektet utreds eventuella nationella lösningar på situationen för personer som länge vistats i landet utan uppehållsrätt.
För att genomföra målet enligt regeringsprogrammet utarbetas dessutom en utredning om en lagstiftningsändring som gäller beviljande av främlingspass och tillfälligt uppehållstillstånd i sådana fall där de beviljas för en begränsad tid för att en asylsökande som fått ett negativt beslut och som fått sysselsättning ska kunna resa för att skaffa resedokument av myndigheterna

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM012:00/2021

Ärendenummer VN/13867/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 24.5.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 24.5.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
  • 1

    Under beredning

    Tillagd i sessionsperioden 11.8.2022
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

Enligt regeringsprogrammet utvecklas lagstiftningen och tillämpningspraxisen för att främja att de personer som har sysselsättning i Finland och som fått ett avslag på sin asylansökan kan få arbetsbetingat uppehållstillstånd smidigare än för tillfället. I detta syfte upprättas en utredning av lagändringen gällande främlingspass och beviljande av tillfälligt uppehållstillstånd i fall då de skulle beviljas för en begränsad tidsperiod, så att personen ska kunna resa för att skaffa resedokument av myndigheterna i sitt eget land och nödvändiga lagändringar genomföras.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Mål och resultat

Hankkeessa pannaan toimeen laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisen toimintaohjelman toimenpiteet 44 ja 49:
- Selvitetään alkuvuodesta 2021 valmistuneen kansallisen tutkimusaineiston ja eurooppalaisen vertailun perusteella mahdollisia kansallisia ratkaisuja pitkään maassa ilman oleskeluoikeutta oleskelleiden henkilöiden tilanteeseen. Mahdolliset päätökset asiassa tehdään erikseen. (Toimenpide 44)
- Hallitusohjelman mukaisesti kehitetään lainsäädäntöä ja soveltamiskäytäntöä sen edistämiseksi, että työllistyneet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voivat nykyistä joustavammin saada oleskeluluvan työn perusteella. Tässä tarkoituksessa laaditaan selvitys lainsäädäntömuutoksesta koskien muukalaispassin ja tilapäisen oleskeluluvan myöntämistä tapauksissa, joissa ne myönnettäisiin rajoitetuksi ajaksi, jotta henkilö voi matkustaa hankkimaan matkustusasiakirjan oman maansa viranomaisilta, ja tehdään tarvittavat lainsäädäntömuutokset. (Toimenpide 49)

Sammandrag

I projektet utreds eventuella nationella lösningar på situationen för personer som länge vistats i landet utan uppehållsrätt.
För att genomföra målet enligt regeringsprogrammet utarbetas dessutom en utredning om en lagstiftningsändring som gäller beviljande av främlingspass och tillfälligt uppehållstillstånd i sådana fall där de beviljas för en begränsad tid för att en asylsökande som fått ett negativt beslut och som fått sysselsättning ska kunna resa för att skaffa resedokument av myndigheterna

Utgångspunkter

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma on päivitetty vuosille 2021–2024 (Sisäministeriön julkaisuja 2021:9). Ohjelman tarkoituksena on vaikuttaa kokonaisvaltaisesti laittomaan maahantuloon ja maassa oleskeluun, rajat ylittävään rikollisuuteen sekä siihen, ettei Suomeen syntyisi virallisen yhteiskunnan ulkopuolelle varjoyhteiskuntaa. Tällä hankkeella pannaan toimeen toimintaohjelman kirjaukset 44 ja 49, jotka koskevat ilman oleskeluoikeutta maassa olevia henkilöitä.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet