Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamishanke

Projektet för en reform av utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten

SM036:00/2020 Projekt

Projektet för reformering av utbildningssystemet inom räddningsväsendet och centralverksamheten eftersträvar en förnyelse av utbildningssystemet så det motsvarar de nationella behoven och förändringarna i omvärlden, i beaktande till nuvarande utbildningssystemet utgivet av Undervisnings-och kulturministeriet.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM036:00/2020

Ärendenummer SMDno-2020-2003 , VN/6230/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 11.11.2020 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 11.11.2020

Mål och resultat

I projektet bedöms hurdana ändringar som behöver göras i räddningsväsendets utbildningssystem, utbildningsprogram, examina och finansiering för att de framtida kompetensbehoven inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten ska kunna tillgodoses på ett hållbart sätt.

Projektets mål är att reformera utbildningssystemet inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten för att möta de nationella behoven och förändringarna i omvärlden. I projektet bedöms bland annat de framtida personalbehoven inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten och utreds vilka krav omvärlden ställer på utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten. Avsikten är också att lägga fram förslag om eventuella examensreformer och deras kostnadseffekter samt om organiseringen av utbildningen på riksnivå.

Sammandrag

Projektet för reformering av utbildningssystemet inom räddningsväsendet och centralverksamheten eftersträvar en förnyelse av utbildningssystemet så det motsvarar de nationella behoven och förändringarna i omvärlden, i beaktande till nuvarande utbildningssystemet utgivet av Undervisnings-och kulturministeriet.

Utgångspunkter

Den 1 mars 2017 tillsatte inrikesministeriet ett projekt för utveckling av utbildningen inom räddningsbranschen. Projektet avslutades i februari 2018. Utifrån slutrapporten från projektet inledde inrikesministeriet det aktuella projektet för en reform av utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten.

När det gäller kompetensbehoven, verksamhetsmiljön och ledningen genom information, beaktar man i reformen resultaten av det projekt som gäller räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och grunder för planeringen av dessa.

Projektarbetsgruppen består av representanter för inrikesministeriet, Räddningsinstitutet, Helsingfors räddningsskola, räddningsverken, Nödcentralsverket, social- och hälsovårdsministeriet, Utbildningsstyrelsen, Finlands Kommunförbund och Polisyrkeshögskolan. Dessutom finns Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Finlands Avtalsbrandkårers Förbund, Finlands Brandbefälsförbund, Suomen pelastusalan ammattilaiset och Finlands Polisorganisationers Förbund representerade i arbetsgruppen.

För reformen har det också tillsatts ett sekretariat som består av representanter för Räddningsinstitutet. Till sekretariatets uppgifter hör bland annat att delta i beredningen av utbildningsreformen, kartlägga bakgrund, förmedla information från olika arbetsgrupper vid Räddningsinstitutet till beredningsarbetet samt samla in bakgrundsmaterial.

Projektets styrgrupp utgörs av ledningsgruppen för inrikesministeriets räddningsavdelning som kompletteras med en representant för Räddningsinstitutet.

Projektet tillsattes den 11 november 2020 och mandatperioden upphör den 31 december 2022. Inga författningsändringar bereds i projektet. Eventuella lagändringar bereds i ett lagstiftningsprojekt som ska tillsättas separat. Avsikten är att det nya utbildningssystemet ska tas i bruk 2025.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet