Granskning av lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (hemliga metoder för inhämtande av information)

SM046:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Bestämmelser om hemliga metoder för inhämtande av information som föreskrivs i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018) skulle ändras. Förändringarna gäller bland annat förfarandet för beviljandet av tillstånd till teleövervakning och datanätsbaserat förtäckt inhämtande av information.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM046:00/2022

Ärendenummer VN/30996/2022

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.3.2023 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 1.3.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.1 Den nationella säkerheten och samhällets kristålighet stärks

Lagberedning

RP om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet och 5 kap. 10 § i polislagen

Riksdagens svar EV 9/2023

I propositionen föreslås det att lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet och polislagen ändras. Ändringarna i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet gäller vissa hemliga metoder för inhämtande av information och förutsättningarna för att använda dem. Ändringen av polislagen är teknisk. Lagarna avses träda i kraft så samtidigt som möjligt med de motsvarande ändringar i tvångsmedelslagen och polislagen som träder i kraft den 1 oktober 2023, dock senast den 1 januari 2024.

Ansvarig ministerInrikesminister Rantanen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2023

Mål och resultat

Mål med projektet är att förbättra förutsättningarna för bekämpning av brott som det ankommer på Gränsbevakningsväsendet att undersöka. Syftet med projektet är att bereda ändringarna i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet så att de till största delen motsvarar de ändringar i tvångsmedelslagen och polislagen som träder i kraft den 1 oktober 2023 (452/2023 och 492/2023).

Sammandrag

Bestämmelser om hemliga metoder för inhämtande av information som föreskrivs i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018) skulle ändras. Förändringarna gäller bland annat förfarandet för beviljandet av tillstånd till teleövervakning och datanätsbaserat förtäckt inhämtande av information.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.