Ampuma-asedirektiivin kansallinen täytäntöönpano, hallituksen esityksen valmistelu

SM011:00/2017 Säädösvalmistelu

Tavoitteena on tehdä tarvittavat muutokset lainsäädäntöön, jotta EU:n asedirektiivi voidaan panna täytäntöön Suomessa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM011:00/2017

Asianumerot SMDno-2017-700

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 3.5.2017 – 30.6.2018

Asettamispäivä 3.5.2017

Lainvalmistelu

HE laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 313/2018

Hallituksen esityksen tarkoituksena on saattaa kansallisesti täytäntöön 17.5.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/853 aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta.

VastuuministeriSisäministeri Mykkänen

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elina Rantakokko, Erityisasiantuntija
puh. 0295 488 611
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on laatia hallituksen esityksen muotoon ampuma-asedirektiivin muuttamisesta johtuvat tarvittavat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön, lähinnä ampuma-aselakiin ja tarvittaessa myös lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Ensisijaisesti hallituksen esitykseen sisällytetään muutokset, joiden osalta täytäntöönpanoaika on 15 kuukautta ja mahdollisuuksien mukaan tehdään myös muut ampuma-asedirektiivin edellyttämät muutokset. Muita muutoksia ei ole tässä yhteydessä tarkoitus tehdä.

Hallituksen esityksen laatimissa ohjaavina periaatteina noudatetaan ampuma-asedirektiivin valmistelun aikana muodostettuja valtioneuvoston ja eduskunnan kantoja.

Hankkeessa osallistetaan keskeiset sidosryhmät (puolustusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisihallitus sekä kansalaisyhteiskunta). Hankkeessa pyydetään lausunnot keskeisiltä intressitahoilta. Lisäksi järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia asiantuntijoille ja sidosryhmille hankkeen kuluessa ja kuullaan tarvittaessa eri asiantuntijoita.

Hankkeessa tulee arvioida erityisesti sen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Hankkeesta tiedotetaan ja sitä koskevaa tietoa pidetään saatavilla valmistelun eri vaiheissa.

Tiivistelmä

Tavoitteena on tehdä tarvittavat muutokset lainsäädäntöön, jotta EU:n asedirektiivi voidaan panna täytäntöön Suomessa.

Lähtökohdat

Ampuma-asedirektiivin tarkoituksena on huolehtia siitä, että sisämarkkinat toimivat ampuma-aseiden osalta ja samalla taata korkea turvallisuustaso EU:n kansalaisille. Ampuma-asedirektiivin tarkoituksena on myös torjua terrorismia osana laajempia EU:n kokonaisvaltaisia toimia terrorismin ehkäisyssä. Hanke käynnistetään ampuma-asedirektiiviin tehtyjen muutosten täytäntöönpanemiseksi.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.