Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen

SM011:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Syftet är att göra nödvändiga ändringar i lagstiftningen för att EU:s skjutvapendirektiv ska kunna genomföras i Finland.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM011:00/2017

Ärendenummer SMDno-2017-700

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 3.5.2017 – 30.6.2018

Datum för tillsättande 3.5.2017

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av skjutvapenlagen

Riksdagens svar EV 313/2018

Syftet med propositionen är att nationellt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/853 av den 17 maj 2017 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen.

Ansvarig ministerSisäministeri Mykkänen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Kontaktperson
Elina Rantakokko, Erityisasiantuntija
tel. 0295 488 611
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena on laatia hallituksen esityksen muotoon ampuma-asedirektiivin muuttamisesta johtuvat tarvittavat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön, lähinnä ampuma-aselakiin ja tarvittaessa myös lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Ensisijaisesti hallituksen esitykseen sisällytetään muutokset, joiden osalta täytäntöönpanoaika on 15 kuukautta ja mahdollisuuksien mukaan tehdään myös muut ampuma-asedirektiivin edellyttämät muutokset. Muita muutoksia ei ole tässä yhteydessä tarkoitus tehdä.

Hallituksen esityksen laatimissa ohjaavina periaatteina noudatetaan ampuma-asedirektiivin valmistelun aikana muodostettuja valtioneuvoston ja eduskunnan kantoja.

Hankkeessa osallistetaan keskeiset sidosryhmät (puolustusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisihallitus sekä kansalaisyhteiskunta). Hankkeessa pyydetään lausunnot keskeisiltä intressitahoilta. Lisäksi järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia asiantuntijoille ja sidosryhmille hankkeen kuluessa ja kuullaan tarvittaessa eri asiantuntijoita.

Hankkeessa tulee arvioida erityisesti sen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Hankkeesta tiedotetaan ja sitä koskevaa tietoa pidetään saatavilla valmistelun eri vaiheissa.

Sammandrag

Syftet är att göra nödvändiga ändringar i lagstiftningen för att EU:s skjutvapendirektiv ska kunna genomföras i Finland.

Utgångspunkter

Ampuma-asedirektiivin tarkoituksena on huolehtia siitä, että sisämarkkinat toimivat ampuma-aseiden osalta ja samalla taata korkea turvallisuustaso EU:n kansalaisille. Ampuma-asedirektiivin tarkoituksena on myös torjua terrorismia osana laajempia EU:n kokonaisvaltaisia toimia terrorismin ehkäisyssä. Hanke käynnistetään ampuma-asedirektiiviin tehtyjen muutosten täytäntöönpanemiseksi.

Mer om ämnet

IM Beslut 7.6.2019 11.48

IM Beslut 7.6.2019 11.35