Hoppa till innehåll
Media

Vapenlagen till riksdagen, de ändringar som direktivet förutsätter förhindrar inte vapenhobby

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2018 14.49
Pressmeddelande 114/2018

Regeringen lämnade den 11 oktober en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt värnpliktslagen. På så sätt genomförs de ändringar som EU:s vapendirektiv förutsätter i Finlands lagstiftning.

– Jag tackar kontaktgrupperna för att de har varit aktiva. Vi fick en hel del remissvar och utifrån dem gjordes flera betydande ändringar i regeringspropositionen. Detta resulterade i ett lagförslag genom vilket vi garanterar medborgarnas säkerhet på det sätt som förutsätts i direktivet och samtidigt att finländarnas vapenhobby och reservistverksamheten fortsätter, konstaterar inrikesminister Kai Mykkänen.

De största ändringarna som gjordes utifrån remissvaren har att göra med bl.a. tillståndsplikten i fråga om laddningsanordningar med stor kapacitet, formuleringarna om och åldersgränserna för det s.k. reservistundantaget, längden på de tider som krävs i fråga om aktiv hobbyverksamhet samt vapentillstånd för sammanslutningar.

– Med tanke på dem som utnyttjat laddningsanordningar med stor kapacitet på rätt sätt är det väsentligt att de vapentillstånd som beviljats före juni 2017 är giltiga också efter lagändringen, säger Mykkänen.

De viktigaste ändringarna som gjordes i regeringens proposition efter remissbehandlingen

Målet är att farliga vapen inte hamnar i fel händer

Utgångspunkten för propositionen är att hindra att särskilt farliga vapen eller delar av dem hamnar i fel händer, dock utan att samtidigt försvåra den i europeiskt perspektiv exceptionella reservistverksamheten och annan vapenhobby i Finland.

Bakgrunden till ändringarna av EU:s vapendirektiv är de senaste årens terrordåd i mellersta Europa där bl.a. automatvapen har använts. I och med direktivändringen flyttades vissa vapen, t.ex. skjutvapen för självladdande enkelskott med laddningsanordning med stor kapacitet till kategorin förbjudna skjutvapen dvs. till s.k. kategori A. På så sätt har en del av de vapen som tidigare hört till kategori B (skjutvapen för vilka det krävs tillstånd) flyttats till kategori A (förbjudna skjutvapen). Definitionerna av skjutvapenlagens vapenkategorier och bestämmelserna om vapentillstånd ändras så att de motsvarar direktivändringen.

Vapen som hör till kategori A kan användas i skytteutbildning

EU-medlemsstaterna har möjlighet att bevilja tillstånd för förvärv och innehav av förbjudna skjutvapen t.ex. för försvarsändamål samt för museer, samlare och tävlingsskyttar. Denna möjlighet utnyttjas i regeringens proposition med förslag till lag.

Försvarsutbildningsföreningen kan beviljas tillstånd för vissa vapen i kategori A enligt direktivet som används i skytteutbildning som främjar den militära förmågan. Dessutom kan t.ex. reservist- eller skyttesportorganisationer beviljas tillstånd för vapen i kategori A för sportskytteutbildning.

Också enskilda reservister ska kunna beviljas tillstånd för sådana vapen i kategori A som är viktiga för reservistverksamheten och sportskyttar för skjutvapen för självladdande enkelskott med laddningsanordning med stor kapacitet och för särskilt korta halvautomatiska vapen. För andra särskilt farliga vapen såsom sprängämnen och vapen som omvandlats från automatiska skjutvapen ska tillstånd inte beviljas på grund av hobbyverksamhet.

Vapentillstånd kan återkallas om förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre uppfylls

Ett av de viktigaste målen med direktivet var att bättre kunna övervaka och spåra vapen. Ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen bör i fortsättningen återkallas i de fall där det inte längre finns förutsättningar för beviljande. Dessutom preciseras de grunder för återkallelse av tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen vilka är beroende av prövning.

Innehavare av vapentillstånd ska i fortsättningen övervakas mer och vapentillstånd ska ses över regelbundet. I fortsättningen ska t.ex. identiteten av och vapentillståndet för den som köper ett vapen kontrolleras vid köp av vapen i en webbutik.

Tillståndshavaren ska framöver göra en anmälan till polisen om utlåning av ett skjutvapen eller en vapendel, om utlåningen pågår längre än 30 dagar. Bestämmelsen om tillståndsplikt för förvärv av vapendelar ska preciseras så att man i fortsättningen med stöd av ett vapentillstånd endast får skaffa delar i den mån att de delar som förvärvas inte kan sättas ihop till ett annat skjutvapen.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Genomförandet av EU:s vapendirektiv i Finland

Ytterligare information:
Elina Rantakokko
, specialsakkunnig, tfn 0295 488 611, [email protected]
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 5131 539, [email protected] (intervjuförfrågningar till minister Mykkänen)