Laitonta maahantuloa ehkäistään viranomaisyhteistyöllä

Laittoman maahanmuuton torjunnan tavoitteena on, että viranomaisyhteistyöllä ennalta estetään ja paljastetaan Suomeen suuntautuvaa laitonta maahantuloa ja sen järjestämistä, laitonta maassa oleskelua, ihmiskauppaa ja muuta rajat ylittävää rikollisuutta.

Laiton maahantulo EU:n ulkorajoilla oli vuonna 2015 ennätyksellisen runsasta.  EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin mukaan laittomia rajanylityksiä havaittiin noin 1,8 miljoonaa. Laiton maahantulo Eurooppaan on moninkertaistunut viidessä vuodessa ja tulevaa kehitystä on entistä vaikeampi ennakoida. Pohjoismaissa laiton maahantulo on ollut maltillista lähinnä sisärajatarkastusten seurauksena.

Laittoman maahanmuuton torjunnassa EU:n ulkorajoilla tapahtuvan rajavalvonnan merkitys on suuri. Olennaista on myös se, mitä tapahtuu unionin ulkorajaa ensimmäistä kertaa ylitettäessä. Turvapaikkahakemuksesta vastuussa olevan valtion määrittämisen tulee olla selkeää: maa, johon hakija ensimmäiseksi saapuu, on vastuussa tulijan rekisteröinnistä. Turvapaikkaprosessin on oltava yhdenmukainen ja tehokas jäsenvaltiosta riippumatta.

Suomessa on vaikea elää ilman papereita

Laittoman maassa oleskelun ennakoidaan lisääntyvän myös Suomessa. Kaikki kielteisen päätöksen saaneet eivät poistu maasta, vaikka heillä olisi siihen mahdollisuus. Tällöin he jäävät Suomeen laittomasti. Heitä kutsutaan usein myös paperittomiksi, vaikka kaikki niin kutsutut paperittomat eivät oleskele Suomessa laittomasti.

Paperittomilla tarkoitetaan yleensä ihmisiä, joilla laillisen oleskelun edellytykset ovat päättyneet, koska henkilö on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen tai esimerkiksi viisumi on umpeutunut. Tällöin edessä on kotiinpaluu. Osa ihmisistä ei kuitenkaan halua palata, vaan he suunnittelevat jäävänsä Suomeen viranomaisten ja oikeuden päätöksistä huolimatta.

Suomen lainsäädännön mukaan jokaisella ihmisellä tulee olla selvä asema yhteiskunnassa eikä kenenkään tulisi oleskella maassa laittomasti.

Suomi ei ole perinteisesti ollut houkutteleva maa laittomalle maassa oleskelulle, koska paperittomana eläminen on Suomessa käytännössä hyvin vaikeaa.

Laittomasti maassa oleskelevalla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta työllistyä. Tämä puolestaan johtaa siihen, että laittomasti maassa oleskelevilla henkilöillä on suuri riski syrjäytyä, ajautua tekemään rikoksia elääkseen ja ennen kaikkea suuri riski joutua rikollisten tai rikollisryhmien hyväksikäyttämäksi.

Yksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä ilmiötä on vapaaehtoisen paluun tuen tarjoaminen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille. Tuettu vapaaehtoinen paluu tarjoaa palaajalle mahdollisuuden aloittaa elämä uudelleen kotimaassa esimerkiksi taloudellisen tai aineellisen avun turvin.

Paperiton vai laittomasti maassa oleskeleva?

Laittomasti maassa oleskelevat

Ulkomaalaislaissa on säädetty laillisesta oleskelusta. Laillisella oleskelulla tarkoitetaan ulkomaalaisen maassa oleskelua asianmukaisin ja voimassa olevin luvin. Maassa oleskelu on laillista silloin, kun ulkomaalainen oleskelee maassa voimassa olevalla viisumilla, viisumivapauden perusteella tai voimassa olevalla oleskeluluvalla.

Ulkomaalainen saa oleskella laillisesti maassa myös oleskelulupa- ja turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan. Turvapaikanhakijan katsotaan siis oleskelevan maassa laillisesti sen aikaa, kun turvapaikkahakemuksen käsittely on kesken.

Laiton oleskelu puolestaan tarkoittaa maassa oleskelua ilman siihen tarvittavaa voimassa olevaa lupaa. Turvapaikanhakijan oleskelu muuttuu laittomaksi siinä vaiheessa, kun turvapaikkahakemukseen tehty kielteinen päätös saa lainvoiman tai maasta poistamispäätös tulee täytäntöönpanokelpoiseksi.

Paperittomat

Paperiton-käsitettä ei ole määritelty yksiselitteisesti ja sillä voi olla eri yhteyksissä eri merkitys. Paperittomia koskevaa erillistä lainsäädäntöä ei ole.

Paperittomilla viitataan käytännössä esimerkiksi niihin, joilla ei ole laillista oleskeluoikeutta. Paperittomilla viitataan usein myös liikkuvaan väestöön, jonka oleskelu Suomessa on laillista. Usein paperittomilla tarkoitetaan kielteisen päätökseen saaneita turvapaikanhakijoita, jotka ovat jääneet Suomeen laittomasti eri syistä johtuen.

Lainvalvonnan näkökulmasta termin paperiton käyttö ei ole suotavaa. Sen sijaan tulisi puhua siitä, oleskeleeko henkilö maassa laillisesti vai laittomasti.